empty
 
 
Khối lượng cân bằng - OBV

Chỉ số Khối Lượng Cân Bằng (OBV) là một chỉ báo xung lượng, thể hiện mối liên quan giữa khối lượng và sự biến động giá. Đây được cho là một chỉ số tương đối đơn giản, được phát triển bởi Joseph Granville. Nếu giá đóng cửa của cây nến hiện tại cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó, khối lượng của cây nến hiện tại được cộng vào khối lượng của OBV trước đó; nếu giá đóng cửa của cây nến hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó, khối lượng cân bằng trước đó sẽ bị trừ đi một lượng bằng khối lượng hiện tại.

Phân tích Khối Lượng Cân Bằng dựa trên nguyên tắc: sự biến đổi của OBV xảy ra trước sự biến đổi giá. Theo nguyên tắc này thì sự tăng lên của khối lượng cân bằng là dấu hiệu cho thấy các chuyên gia đang đầu tư vào các công cụ giao dịch. Khi một lượng lớn những người quan sát sau đó cũng bỏ vốn để đầu tư thì OBV bắt đầu tăng nhanh.

Nếu giá thay đổi trước khi OBV thay đổi thì đã xảy ra sự “không xác nhận” (non-confirmation). Sự không xác nhận có thể xảy ra ở đỉnh của thị trường giá lên (khi giá tăng mà OBV không tăng hoặc tăng trước giá) hoặc ở đáy của thị trường giá xuống (khi giá bắt đầu giảm và OBV không giảm hoặc giảm trước giá).

OBV đang có xu hướng tăng nếu mỗi đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó and mỗi đáy mới thấp hơn đáy trước đó. Tương tự như vậy, OBV đang có xu hướng giảm nếu các đỉnh và đáy đều giảm dần. Khi OBV đi ngang và không tạo ra các đỉnh và đáy liên tiếp thì có nghĩa là chưa xác định được xu hướng.

Khi một xu hướng kết thúc, nó sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến khi có sự đột phá. Sự phá xu hướng sẽ xảy ra trong hai trường hợp: khi xảy ra sự thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại: từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng

Trong trường hợp thứ 2 chỉ số OBV trở nên không rõ ràng và duy trì ở trạng thái này nhiều hơn 03 giai đoạn. Do đó, nếu xu hướng tăng chuyển sang xu hướng không rõ ràng và duy trì trạng thái này chỉ trong 02 ngày rồi lại trở về xu hướng tăng thì OBV được coi là có xu hướng tăng trong cả giai đoạn này.

Khi OBV thay đổi xu hướng theo chiều tăng hoặc giảm thì có nghĩa là đã xảy ra sự “phá xu hướng”. Sự phá xu hướng của OBV thường là cảnh báo về sự biến động mạnh của mức giá và nhà đầu tư nên giữ lệnh mua nếu OBV phá xu hướng tăng và giữ lệnh bán trong trường hợp OBV phá xu hướng giảm. Nên giữ lệnh cho đến khi xu hướng thay đổi.

Cách tính

Nếu giá đóng cửa ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua: OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm qua: OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Nếu giá đóng cửa ngày hôm nay bằng giá đóng cửa ngày hôm qua: OBV(i) = OBV(i-1)
Trong đó:
OBV(i) - là giá trị của chỉ số trong thời kỳ hiện tại;
OBV(i-1) - là giá trị của chỉ số trong thời kì trước đó;
VOLUME(i) - là khối lượng của cây nến hiện tại.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback