empty
 
 

Thêm thông tin về các vị trí đã mở/đóng hiện tại, bảng tin bao gồm các đường dẫn đến danh sách giám sát PAMM và các tiện ích tài khoản của việc quản lý các nhà giao dịch. Nút "Đầu tư" cho phép truy cập nhanh vào trang tương ứng để gửi một yêu cầu đầu tư.

Bảng tin PAMM live feed chỉ bao gồm một phần các hoạt động giao dịch diễn ra tại một thời điểm. Các giao dịch hiển thị được lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số các hoạt động trong hệ thống PAMM. Bảng tin được tự động cập nhật và không yêu cầu tải lại trang.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.