empty
 
 
Specifications
EURCAD Euro vs Canadian Dollar
Around the clock Mo - Fr
Around the clock Mo - Fr
Latest price
$1.3519
04 Oct 2022 10:55
Price change
$0.0118
(0.87%)
Traders' feedback
BUYING 23.57% SELLING 76.43%
oct
03
mo
oct
04
tu
oct
05
we
oct
06
th
oct
07
fr
oct
08
sa
oct
09
su
oct
10
mo
oct
11
tu
oct
12
we
oct
13
th
oct
14
fr
oct
15
sa
oct
16
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.