empty
 
 
Specifications
EURRUB Euro vs Russian Ruble
10:05-18:55 (UTC+3) Mo - Fr
10:05-18:55 (UTC+3) Mo - Fr
Latest price
$58.117
06 Oct 2022 15:54
Price change
$-0.809
(-1.4%)
Traders' feedback
BUYING 50% SELLING 50%
oct
03
mo
oct
04
tu
oct
05
we
oct
06
th
oct
07
fr
oct
08
sa
oct
09
su
oct
10
mo
oct
11
tu
oct
12
we
oct
13
th
oct
14
fr
oct
15
sa
oct
16
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.