Facebook
 
 

Nếu bạn muốn có cơ hội trở thành người chiến thắng chiến dịch “Giao Dịch Thông Minh, Rinh Công Cụ”, tài khoản của bạn cần thỏa mãn điều kiện sau: A - B + C> 500 USD, trong đó, A là số tiền deposit từ ngày 01 tháng Một năm 2014 (GTM+2), B là số tiền rút ra từ ngày 01 tháng Một năm 2014 (GTM+2) và C là kết quả giao dịch (nếu kết quả âm thì tài khoản sẽ bị loại).

Vẫn chưa có một tài khoản tại InstaForex? Mở và ký quỹ ngay bây giờ!

Contest registration form

In accordance with clause II.5 of the contest rules, it is necessary to specify the full name. In case you have not specified the full name and you are in the list of winners, the Contest and Campaign Administration has the right to disqualify your account and refuse the prize.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.