empty
 
 

17.05.202206:46:00UTC+00Thặng dư thương mại Indonesia tăng trong tháng 4

Thặng dư thương mại của Indonesia tăng đáng kể vào tháng 4 so với một năm trước, do xuất khẩu tăng nhanh hơn nhiều so với nhập khẩu, số liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Indonesia cho thấy hôm thứ Ba. Thặng dư thương mại đã tăng lên 7,56 tỷ USD trong tháng 4 từ mức 2,29 tỷ USD trong tháng tương ứng năm ngoái. Các nhà kinh tế đã dự báo thặng dư 3,25 tỷ đô la. Trong tháng 3, thặng dư là 4,54 tỷ USD. Xuất khẩu tăng 47,76% hàng năm vào tháng 4, đánh bại dự báo của các nhà kinh tế về mức tăng 35,97%. Nhập khẩu tăng 21,97% trong tháng 4 so với một năm trước. Tỷ lệ tăng dự kiến là 34,97%. Tính trên cơ sở hàng tháng, xuất khẩu tăng 3,11% trong tháng 4, trong khi nhập khẩu giảm 10,01%. Riêng xuất khẩu phi dầu khí đã tăng 47,70% hàng năm và 3,17% hàng tháng trong tháng 4.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.