empty
 
 

19.05.202207:37:00UTC+00Công suất sử dụng của Thụy Điển tăng trong Quý 1

Dữ liệu từ Thống kê Thụy Điển cho thấy vào thứ Năm, việc sử dụng công suất của Thụy Điển đã tăng nhẹ trong quý đầu tiên. Tỷ lệ sử dụng công suất được điều chỉnh theo mùa đã tăng lên 90,4% trong quý đầu tiên từ mức 90,3% đã điều chỉnh trong quý trước. Trong quý 3 năm ngoái, công suất sử dụng là 90,6%. Trong cùng quý năm ngoái, công suất sử dụng là 89,6%. Cơ quan cho biết: Trên cơ sở hàng năm, việc sử dụng công suất được điều chỉnh theo lịch đã tăng 0,8 điểm phần trăm lên 90,4 phần trăm trong quý đầu tiên.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.