empty
 
 

Công thức

MACD = (ЕМАs(P) – EMAl(P)),

Tín hiệu = SМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P)), trong đó


ЕМАl(P) là trung bình trượt số mũ cách mức giá một khoảng dài;

EMAs(P) là trung bình trượt số mũ cách mức giá một khoảng ngắn;

SМАa(P) là trung bình trượt làm trơn cách sự khác biệt của các mức trung bình trượt còn lại một khoảng ngắn;

P – giá đóng cửa.

Sử dụng trong giao dịch

Chỉ báo MACD là một chỉ số giao động thị trường cổ điển nằm trong nhóm các chỉ báo hoạt động giống nhau khi thị trường không biến động và biến động mạnh. So với chỉ số giao động Schotastic, chỉ báo chỉ áp dụng được khi mức giá dịch chuyển ngang, thì MACD đa năng hơn rất nhiều.

Tín hiệu chính được tạo ra bởi chỉ báo này là Đường MACD cắt Đường tín hiệu. Khi Đường tín hiệu (đường màu đỏ) cắt đường MACD (đường màu xanh) theo hướng từ dưới lên thì đây sẽ là thời điểm tốt để vào lệnh ngắn hạn. Trong quá trình biến động xu hướng, bạn nên cắt lệnh khi hai đường cắt nhau theo hướng ngược lại.

Không nên dựa vào chỉ báo cổ điển MACD khi sử dụng hội tụ/phân kỳ trong giao dịch. Thay vào đó, bạn nên sử dụng biểu đồ MACD.

Khung thời gian phù hợp nhất cho MACD với cài đặt tiêu chuẩn (không phải tối ưu) là H4, Hàng ngày, Hàng tuần.

Chỉ Báo MACD

Các Thông Số MACD 3 đường của InstaForex

EMAnhanh = 12

EMAchậm = 26

SMAtínhiệu = 9

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.