empty
 
 

IFX_PCC là một phiên bản sửa đổi của chỉ báo Kênh Giá (Donchian). Ngược lại với chỉ báo kênh cổ điển, PCC trên máy tính được xây dựng theo giá trị phần trăm của độ lệch kênh từ một mức giá xác định bởi người sử dụng.

Công thức

Giới hạn trên của kênh = giá trị giá cao nhất tùy thuộc vào độ lệch phần trăm mà người sử dụng thiết lập (mặc định 2.0).

Giới hạn dưới của kênh = giá trị giá thấp nhất tùy thuộc vào độ lệch phần trăm mà người sử dụng thiết lập (mặc định 2.0).

Sử dụng giao dịch

Trong chỉ báo IFX_PCC, giá tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán một tài sản. Những mức giá này di chuyển trong kênh trong một thời gian dài, và cuối cùng, phá vỡ các giới hạn của nó. Về vấn đề này, thời điểm có lợi nhất cho một sự phá vỡ là khi mà cây nến, cái mà hình thành một tín hiệu hoàn chỉnh, bao gồm giới hạn trên và dưới của kênh.

Một yêu cầu quan trọng để sử dụng chỉ báo này trong phần mềm MetaTrader là sàng lọc các tín hiệu, cái mà xuất hiện ở sự phá vỡ phạm vi của kênh bởi giá. Có thể sử dụng chỉ báo ADX để chỉ ra sức mạnh của xu hướng cùng với IFX_PCC:

  • Trong trường hợp sự hình thành phá vỡ của giới hạn trên của kênh và tăng trưởng của chỉ báo ADX trên mức 30, tài sản phải được mua.
  • Trong trường hợp sự hình thành phá vỡ của giới hạn dưới của kênh và tăng trưởng của chỉ báo ADX trên mức 30, tài sản phải được bán ra.
Chỉ báo IFX_PCC

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback