Facebook
 
 

Công thức

Rsi_r:= (rsiprice – ref(rsiprice,-1));

Rsi_rs:= Wilders(if(rsi_r>0,rsi_r,0),rsiperiods) / Wilders(if(rsi_r<0,Abs(rsi_r),0),rsiperiods);

RSIndex:= Mov((100-(100/(1+rsi_rs))),SF,ST);

Cách giao dịch

1. Một tín hiệu mua được hình thành khi dòng màu đỏ của IFX_QQE vượt qua dòng màu xanh lá cây của các chỉ số đi lên. Việc vượt lên trên mức 50 của các dòng màu xanh lá cây cũng được coi là một tín hiệu mua.

2. Một tín hiệu bán được tạo ra khi dòng màu đỏ của IFX_QQE vượt qua dòng màu xanh lá cây của các chỉ số đi xuống. Việc vượt xuống mức 50 bởi bằng đường màu xanh lá cây cũng chỉ ra một tín hiệu bán.

Chỉ số IFX_QQE

Thông số IIFX_QQE :

SmoothFactor - 5

Tải xuống


Trở lại danh sách

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.