empty
 
 
Mô hình Three Outside Up và Three Outside Down (tsutsumi age và tsutsumi sage)

Mô hình Three Outside Up và Three Outside Down (tsutsumi age và tsutsumi sage)

Mô hình Three Outside Up và Three Outside Down đóng vai trò như một sự xác nhận của các mô hình engulfing. Chúng có vẻ giống như mô hình Three Inside Up và Three Inside Down, cũng như mô hình Harami.

Mô hình engulfing được theo sau bởi một mức giá đóng cao hơn hoặc thấp hơn của ngày thứ ba. Nó phụ thuộc vào mô hình hoặc là hướng lên hoặc hướng xuống.

Làm thế nào để nhận biết mô hình?

1. Mô hình engulfing được hình thành theo nguyên tắc được mô tả ở trên.

2. Vào ngày thứ ba mô hình Three Outside Up được đến trước bởi một mức giá đóng cao hơn, trong khi mô hình Three Outside Down được đến trước bởi một mức giá đóng thấp hơn.

Kịch bản, hoạt động và tính linh hoạt

Những mô hình này chỉ phản ánh các kịch bản có hiệu lực của mô hình engulfing tương ứng.

Xác nhận các mô hình này không thể linh hoạt hơn những mô hình cơ bản. Mức độ xác nhận được thực hiện vào ngày thứ ba có thể ảnh hưởng đến khả năng dự báo của mô hình cơ bản.

Chuyển đổi các mô hình

Mô hình Three Outside Up tăng có thể phát triển thành mô hình Hammer, trong khi mô hình giảm có thể trở thành mô hình Shooting Star. Sự chuyển đổi là không thể diễn ra vì khoảng cách giữa mức giá mở của ngày đầu tiên và mức giá đóng của ngày thứ ba có thể là quá rộng, làm cho mô hình khó giảm xuống mô hình Hammer hoặc Shooting Star. Điều quan trọng là, màu sắc của các mô hình được chuyển đổi tương ứng với xu hướng của chúng.

Mô hình Three Outside Up và Three Outside Down đều là loại tương tự như mô hình engulfing.

Three Outside Up
Three Outside Up
Three Outside Down
Three Outside Down

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback