empty
 
 

Các đồ thị Phá vỡ ba đường được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt để đạt được nhận thức rõ ràng hơn về tín hiệu. Các đồ thị TLB đầu tiên được giới thiệu bởi Steve Nison trong cuốn sách Beyond Candlesticks vào năm 1994.

Công thức

Mỗi đường màu trắng mới được vẽ nếu vị trí đóng hiện tại t vượt mức cao t-1. Đường màu trắng chạy từ mức cao t-1 đến mức cao t.

  • Mỗi đường màu đen được vẽ trong trường hợp vị trí đóng hiện tại dưới mức thấp của giá trong ngày giao dịch cuối. Đường màu đen được vẽ từ mức thấp t-1 đến mức thấp t.
  • Nếu mỗi giá t đóng hiện tại không quá xu hướng hay thay đổi không đủ để đảo ngược, không có đường nào được thêm vào.

Sử dụng giao dịch

Các đồ thị Phá vỡ ba đường hiển thị một loạt các đường màu trắng và màu đen dọc hoặc các hộp dọc. Các đường trắng đại diện cho giá cả tăng cao, trong khi đường màu đen miêu tả giá giảm. Các đồ thị Phá vỡ ba đường dựa trên giá cả, không phải thời gian.

Các quy tắc cho đồ thị Phá vỡ ba đường như sau:

  • Mua khi một đường màu trắng xuất hiện sau ba đường màu đen liền kề (một "đường thay đổi trắng")
  • Bán khi một đường màu đen xuất hiện sau khi ba dòng trắng liền kề ( "đường thay đổi đen")
  • Không giao dịch khi những đường trắng xen kẽ với những đường đen.

Đây là hành động giá trong đó cung cấp các dấu hiệu của một sự đảo ngược. Những bất lợi của các đồ thị TLB là các tín hiệu đảo chiều xuất hiện sau khi xu hướng mới đang được tiến hành.

Bạn có thể điều chỉnh thời gian trì hoãn giữa các thời điểm khi mà các tín hiệu đảo chiều xảy ra. Đối với giao dịch ngắn hạn, bạn có thể sử dụng phá vỡ 2 đường, trong khi đối với giao dịch dài hạn, bạn có thể sử dụng phá vỡ 4 đường hoặc thậm chí 10 đường.

Steve Nison khuyến cáo sử dụng các đồ thị Phá vỡ ba đường cùng với que nến Nhật Bản. Các đồ thị TLB sẽ giúp bạn xác định các xu hướng đang thịnh hành, trong khi các que nến sẽ hiển thị đúng thời điểm để thâm nhập hoặc thoát khỏi thị trường.

Đồ thị Phá vỡ ba đường (TLB)

Các thông số đồ thị TLB:

LB = 3

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback