Facebook
 
 
Thiết lập
Các đặc trưng chủ yếu:
Chiều rộng cửa sổ:
Chiều cao cửa sổ:
Lượng tin tức:
Ngôn ngữ:
 
Màu nền:
Màu viền:

Charset: UTF-8 WINDOWS-1251
Mã đối tác
Tiêu đề tin tức:
Font:    
Màu sắc:
Font:    
Màu sắc:
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Tin tức Công ty InstaForex</a>
Mã để chèn

Cập nhật tin tức InstaForex 30 giây một lần.
Mã mẫu. Chèn vào thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME:

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.