empty
 
 

Dựa trên các nguyên tắc nền tảng của việc nghiên cứu thị trường, các phân tích có thể mang tính kỹ thuật hoặc cơ bản. Khái niệm phân tích kỹ thuật dựa trên phát biểu rằng quan hệ giữa cung và cầu được biểu diễn trong đồ thị giá tuân theo các quy tắc toán học. Theo phân tích cơ bản, thị trường thay đổi theo các yếu tố chính trị, kinh tế và tài chính.

Xem xét điều kiện đó, phân tích cơ bản đánh giá các thông tin về bản chất kinh tế, tài chính và chính trị, những yếu tố trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của giá cả thị trường; đặc biệt là các chỉ số kinh tế chính của các nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể tác động tới tỷ giá của các loại tiền tệ chính. GNP, GDP, tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp, chỉ số CPI và PPI, chỉ số giá hàng hóa và công nghiệp, cán cân thương mại, cán cân thanh toán là các chỉ số đáng chú ý nhất.

GNP là chỉ số chính thể hiện bối cảnh kinh tế quốc gia, bao gồm điểm đặc trưng như tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu công, xuất nhập khẩu. GNP tỷ lệ thuận trực tiếp với tỷ giá hối đoái: mức GNP cao thể hiện điều kiện kinh tế và dòng vốn đầu tư nước ngoài tốt, điều này sẽ làm tăng cầu đối với tiền tệ quốc gia. Sự tăng trưởng kéo dài của GNP có thể làm giảm lạm phát, trong đó việc tăng tỷ lệ lãi suất được sử dụng, kéo theo cầu tiền tệ tăng.

Tỉ lệ thất nghiệp thể hiện tỷ lệ giữa số người đủ điều kiện làm việc với số người thất nghiệp, tỉ lệ lý tưởng không vượt quá 6%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng tác động tiêu cực tới tỷ giá tiền tệ - tỷ giá giảm. Lạm phát có tác động tương tự tới tỷ giá tiền tệ và có thể đo bằng tỷ lệ tăng giá. Theo đó, chỉ số lạm phát và thất nghiệp tỷ lệ nghịch với tỷ giá.

Phân tích này cũng bao gồm các sự kiện quan trọng đối với chính sách của các quốc gia khác nhau: bầu cử, cải cách kinh tế, thực hiện các điều ước quốc tế,... Yếu tố tài chính chủ yếu được cân nhắc bởi các nhà phân tích là lãi suất chính của ngân hàng trung ương, yếu tố có vai trò quyết định đối với tổng lợi nhuận đầu tư vào nền kinh tế của một quốc gia. Sự tăng trưởng của chỉ số này tạo ra những điều kiện thuận lợi cho tốc độ tăng trưởng tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, tỷ giá tiền tệ quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tấn công khủng bố, các tình huồng khẩn cấp và các tình huống bất khả kháng khác.

Phân tích cơ bản, xem xét những khó khăn trong việc đánh giá rất nhiều chỉ số của các quốc gia khác nhau, được thực hiện một cách chuyên nghiệp bởi các chuyên gia có trình độ.

Về phần danh mục các bài viết
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback