empty
 
 

Để trở thành một trong những ứng cử viên của giải thưởng, đảm bảo tài khoản giao dịch của bạn đáp ứng các yêu cầu chính của chiến dịch, bao gồm công thức: A - B + C > 1500$, trong đó A - tổng số tiền bổ sung kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, B - số tiền rút từ ngày 28 tháng 12 năm 2015, C - kết quả giao dịch (trong trường hợp nó là âm thì không được đưa vào xem xét). Đối với các chủ thẻ câu lạc bộ InstaForex, tài khoản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: A - B + C > 1000,00 $, trong đó A là số lượng tiền ký gửi từ 28 tháng 12 năm 2015, B là số tiền được rút từ 28 tháng 12 năm 2015, C là kết quả của các giao dịch. Trong trường hợp С <0, điều kiện là như sau: А - В> 1000$.

Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ

Biều mẫu đăng ký tham gia cuộc thi

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.