Facebook
 
 

Công thức

Điểm cắt lỗ = Mức thấp[0] - 2 * ATR(5, Đóng[1]-2*ATR(5), và mức cao[0] - 3*ATR(5)

Sử dụng giao dịch

Chỉ số ATR Trailing Stop dành cho MetaTrader gồm một đường hiển thị ở biểu đồ giá. Đường này này cho thấy mức giá đang ở khu vực break-even nơi cắt lỗ có thể được thiết lập nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của bạn.

Thông thường, để thiết lập một điểm cắt lỗ, các trader chuyên nghiệp sử dụng mức biến động dựa trên các chỉ số ATR. Vì vậy, khi giá cả tăng hoặc giảm tới mức mục tiêu, các chỉ số kỹ thuật sẽ thu hút xu hướng tăng hay giảm trên mức giá, tại điểm được lựa chọn như là một điểm cắt lỗ. Chỉ số này được tính hệ số tiêu chuẩn của biến động, bằng 2.5 và đó là mức tốt nhất cho hầu hết các thị trường tài chính ( ví dụ mức cắt lỗ sẽ là ở khoảng cách 2.5*ATR).

Chỉ số này là một chỉ số tùy chọn và nên được sử dụng trong hướng dẫn giao dịch.

Chỉ số ATR Trailing Stop

Thông số của chỉ số ATR Trailing Stop

ATRperiod = 5

Tải xuống


Trở lại danh sách

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.