empty
 
 
Thiết lập
Bề rộng: (300-1000) 100%
Mã hóa: UTF-8 WINDOWS-1251
Số lượng tin tức mới
Những đặc trưng trong mô tả:
Ẩn tiêu đề:
Ẩn footer:
Mã đối tác: ?
Màu nền:
Nền header
và footer:
Bóng chữ:
Viền:
Làm tròn:
Header và footer:
 In đậm  In nghiêng
Ngày và thời gian truy cập:
 In đậm  In nghiêng
Tiêu đề tin tức mới:
 In đậm  In nghiêng 
Nhập tin tức mới:
 In đậm  In nghiêng
Xem trước Informer
<a href="https://www.instaforex.com/vi/">Cổng InstaForex</a>
Mã để chèn

Mã mẫu. Chèn vào thân trang (giữa <body></body>)

Phiên bản IFRAME :
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.