empty
 
 
Chỉ Số Chỉ Số Kênh Hàng hóa (CCI)

Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) đo độ lệch của giá hiện tại của một công cụ từ mức giá trung bình của nó. Giá trị cao của chỉ số CCI cho thấy rằng giá hiện tại cao bất thường so với giá trung bình, trong khi giá trị thấp cho thấy giá hiện tại quá thấp. Mặc dù được đặt tên là Chỉ số kênh hàng hóa, chỉ số này có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ tài chính nào.

Chỉ số CCI có thể được áp dụng theo hai cách:

1. Để xác định độ lệch

Độ lệch xảy ra khi giá đạt đến đỉnh mới nhưng chỉ số CCI không tăng cao hơn mức cao trước đó. Thông thường, độ lệch kinh điển này được theo sau bởi một sự điều chỉnh giá.

2. Để xác định khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức

Chỉ số Kênh Hàng hóa thường dao động trong khoảng ±100. Các giá trị trên +100 cho thấy các điều kiện mua quá mức và khả năng xảy ra sự điều chỉnh giảm trong khi các giá trị dưới -100 cho thấy các điều kiện bán quá mức và khả năng xảy ra sự điều chỉnh tăng.

chỉ số cci

Tính toán

1. Tìm giá trung bình. Để làm điều đó, cần phải thêm giá đóng cao nhất và thấp nhất của mỗi thanh và chia tổng cho 3:

TP = (CAO + THẤP + ĐÓNG)/3

2. Tính trung bình động đơn giản n giai đoạn của giá trung bình:

SMA(TP, N) = TỔNG[TP, N]/N

3. Trừ đi SMA thu được (TP,N) từ giá trung bình TP của mọi n giai đoạn trước:

D = TP – SMA(TP, N)

4. Tính toán trung bình động đơn giản trong n giai đoạn của các giá trị tuyệt đối D:

SMA(D, N) = TỔNG[D, N]/N

5. Nhân SMA thu được (D, N) với 0,015:

M = SMA(D, N) * 0,015

6. Chia M cho D:

CCI = M/D

Trong đó:

CAO - giá tối đa trong một thanh

THẤP - giá tối thiểu trong một thanh

ĐÓNG - giá đóng

SMA – trung bình động đơn giản

SUM – tổng cộng

N – một số khoảng thời gian được sử dụng để tính toán.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback