Facebook
 
 

Trung Bình Trượt Của Chỉ Số Giao Động - OsMA: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ báo kỹ thuật Trung Bình Trượt Của Chỉ Số Giao Động (OsMA) – đó là sự khác nhau giữa chỉ số giao động và sự làm trơn chỉ số giao động. Trong trường hợp này, đường MACD được sử dụng như là chỉ số giao động và đường tín hiệu được sử dụng như là sự làm trơn chỉ số giao động.

OSMA = MACD-SIGNAL

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.