empty
 
 

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

04
Ngày
18
Giờ
22
Phút

Phiếu đăng ký cuộc thi

Theo khoản II.5 của thể lệ cuộc thi, bạn cần ghi rõ họ và tên. Trong trường hợp bạn chưa ghi rõ họ tên và có tên trong danh sách đoạt giải, BTC Cuộc thi và Chiến dịch có quyền loại tài khoản của bạn và từ chối giải thưởng.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback