empty
 
 

15.09.202110:08:00UTC+00Lạm phát ở Ý tăng ít hơn so với dự tính

Theo ước tính cuối cùng từ văn phòng thống kê Istat hôm thứ tư, lạm phát giá tiêu dùng của Ý tăng ít hơn so với ước tính trong tháng 8. Giá tiêu dùng tăng 2,0% hàng năm trong tháng 8, sau khi tăng 1,9% vào tháng 7. Mà theo ước tính ban đầu, lạm phát có thể là 2,1%. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng đã tăng 0,4% trong tháng Tám. Trong khi theo ước tính ban đầu, giá đã tăng 0,5 phần trăm. Lạm phát cơ bản đã tăng lên 0,6% trong tháng 8, giống như trong tháng trước, theo ước tính. Lạm phát, dựa trên chỉ số hài hòa của giá tiêu dùng(HICP), đã tăng lên 2,5% trong tháng 8 từ mức 1,0% trong tháng trước. Trong ước tính ban đầu, chỉ số HICP này tăng 2,6%. Chỉ số hài hòa của giá tiêu dùng (HICP) đã tăng 0,2% hàng tháng trong tháng 8 so với mức tăng 0,3% theo ước tính ban đầu.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.