empty
 
 

01.08.201809:57 Forex Analysis & Reviews: Phân tích Fractal của cc cặp tiền tệ chính tính đến ngày 31 thng 7

Long-term review

Kính gửi cc đồng nghiệp.

Đối với cặp tiền tệ euro / đô la, gi tạo thành một tiềm năng địa phương từ ngày 27 thng 7 để tiếp tục xu hướng tăng. Đối với cặp tiền tệ bảng Anh / đô la, gi đang trong giai đoạn điều chỉnh và sự tiếp tục của xu hướng tăng được dự kiến sau khi phân tích 1.3167. Đối với cc cặp tiền đô la / franc, gi tạo thành một cấu trúc giảm dần địa phương từ ngày 27 thng 7. Đối với cặp tiền đô la / yen, sự tiếp tục chuyển động xuống được kỳ vọng sau khi đi qua với mức gi của khoảng 110.84 - 110.60. Đối với cặp tiền tệ euro / yen, gi hình thành cc điều kiện ban đầu tiềm năng cho sự pht triển của chu kỳ tăng. Đối với cặp tiền bảng Anh / yen, chúng tôi cũng kỳ vọng sự ra đi của vùng điều chỉnh từ xu hướng giảm và sự hình thành tiềm năng cho đỉnh.

Dự bo cho ngày 31 thng 7:

Xem qua phân tích cc cặp tiền tệ theo thang H1:

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ euro / đô la, cc mức chủ chốt trên thang H1 là: 1.1853, 1.1819, 1.1794, 1.1754, 1.1723, 1.1693, 1.1680, 1.1655 và 1.1615. Ở đây, gi tạo thành một cấu trúc địa phương cho sự tiếp tục của sự pht triển của xu hướng tăng lên của ngày 27 thng 7. Sự chuyển động tiếp tục đi lên dự kiến sau sự bứt ph mức 1.1723. Trong trường hợp này, mục tiêu là 1.1754 và gần mức này là hợp nhất. Việc ph vỡ mức 1.1755 nên được đi kèm với một chuyển động lên rõ rệt đến mức 1.1794. Sự bứt ph mức 1.1794 sẽ cho phép chúng ta đếm khi di chuyển đến 1.1819, gần đó chúng tôi kỳ vọng sự củng cố, cũng như khả năng thoi lui trong phiên điều chỉnh. Gi trị tiềm năng cho đầu là mức 1.1853. Nói chung, gi hiện tại nằm trong múi giờ thứ hai, nơi chúng tôi dự kiến đăng ký cuối cùng cc điều kiện ban đầu.

Xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra ở hành lang 1.1693 - 1.1680 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu. Ở đây, mục tiêu là 1.1655 và cấp độ này là sự hỗ trợ quan trọng cho hàng đầu.

Xu hướng chính là cấu trúc địa phương vào đầu của ngày 27 thng 7.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 1.1725 Lợi nhuận: 1.1752

Mua 1.1756 Lợi nhuận: 1.1792

Bn: 1.1680 Lợi nhuận: 1.1660

Bn: 1.1650 Kiếm lời: 1.1620

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ bảng Anh / đô la, cc mức chính trên thang đo H1 là: 1.3356, 1.3303, 1.3228, 1.3200, 1.3167, 1.3111, 1.3079 và 1.3031. Ở đây, chúng tôi tiếp tục theo dõi sự pht triển của cấu trúc ngày 19 thng 7 và tại thời điểm hiện tại, gi đang nằm trong vùng điều chỉnh. Xu hướng tăng tiếp tục được kỳ vọng sau sự bứt ph mức 1.3167. Trong trường hợp này, mục tiêu đầu tiên là 1.3200. Đoạn đường tại mức gi của dải tiếng ồn 1.3200 - 1.3228 nên đi kèm với một chuyển động lên rõ rệt. Ở đây, mục tiêu là 1.3303 và gần mức này là sự củng cố. Gi trị tiềm năng cho đỉnh là 1.3356 và thành tích có thể xảy ra là 26 - 27 thng 7.

Xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 1.3111 - 1.3079 và sự phân tích gi trị thứ hai sẽ dẫn đến sự hình thành của một cấu trúc xuống. Trong trường hợp này, mục tiêu là 1.3031.

Xu hướng chính là cấu trúc hướng lên từ ngày 19 thng 7, giai đoạn điều chỉnh.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 1.3167 Lợi nhuận: 1.3200

Mua: 1.3200 Lợi nhuận: 1.3226

Bn: 1.3110 Lợi nhuận: 1.3080

Bn: 1.3076 Lợi nhuận: 1.3031

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ đô la / franc, cc mức chủ chốt trên thang H1 là: 0.9935, 0.9913, 0.9897, 0.9865, 0.9845, 0.9832, 0.9792 và 0.9763. Ở đây, gi tạo thành một cấu trúc địa phương cho sự đi xuống của ngày 27 thng 7. Sự dịch chuyển tiếp tục giảm được kỳ vọng sau sự bứt ph mức 0.9865. Trong trường hợp này, mục tiêu là 0.9845 và gần mức này là hợp nhất. Đoạn đường tại mức gi của dải ồn 0.9845 - 0.9832 nên đi kèm với một chuyển động xuống rõ rệt. Trong trường hợp này, mục tiêu là 0.9792. Gi trị tiềm năng cho đy là mức 0.9763 và gần mức này, chúng tôi kỳ vọng sự củng cố, cũng như khả năng quay trở lại đỉnh.

Xu hướng tăng ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 0.9897 - 0.9913 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu. Ở đây, mục tiêu là 0.9935 và mức này là hỗ trợ chính cho cấu trúc xuống.

Xu hướng chính là một cấu trúc hướng xuống địa phương từ ngày 27 thng 7.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 0.9897 Lợi nhuận: 0.9911

Mua: 0.9915 Lợi nhuận: 0.9933

Bn: 0.9865 Lợi nhuận: 0.9845

Bn: 0.9830 Lợi nhuận: 0.9794

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ đô la / Yen, cc mức chủ chốt trên thang điểm H1 là: 111.80, 111.42, 111.21, 110.84, 110.60, 110.15 và 109.82. Ở đây, chúng ta theo dõi sự hình thành trung hạn giảm dần của ngày 19 thng 7. Việc tiếp tục chuyển động xuống dưới có thể xảy ra sau khi đi qua với mức gi của khoảng 110.84 - 110.60. Trong trường hợp này, mục tiêu là 110.15, khi đạt đến mức này là sự củng cố. Gi trị tiềm năng cho đy là mức 109.82, từ đó chúng tôi kỳ vọng một sự hồi phục lên đến đỉnh.

Chuyển động lên trên ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 111.62 - 111.89 và phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu. Ở đây, mục tiêu là 112.29 và mức này là hỗ trợ quan trọng cho cấu trúc giảm từ ngày 19 thng 7.

Xu hướng chính là sự hình thành cấu trúc trung hạn của ngày 19 thng 7.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 111.62 Lợi nhuận: 111.87

Mua: 111.92 Lợi nhuận: 112.26

Bn: 110.58 Lợi nhuận: 110.17

Bn: 110.13 Lợi nhuận: 109.84

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ đô la Canada / đô la, cc mức chính trên thang H1 là: 1.3158, 1.3131, 1.3080, 1.3052, 1.2988, 1.2945, 1.2881 và 1.2845. Ở đây, gi nằm trong múi giờ thứ 13 và đi vào trạng thi cân bằng. Xu hướng giảm ngắn hạn có thể nằm trong khoảng 1.2988 - 1.2945. Chúng tôi xem mức 1.2881 là một gi trị tiềm năng cho xu hướng giảm, sau đó củng cố là có thể, và cũng là một sự quay trở lại đầu. Tại thời điểm này, gi là trong vùng cuối cùng ở múi giờ thứ 8 cho cấu trúc xuống từ ngày 20 thng 7.

Xu hướng tăng ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 1.3052 - 1.3080 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu. Ở đây, mục tiêu là 1.3131 và phạm vi 1.3131 - 1.3158 là sự hỗ trợ quan trọng cho đầu.

Xu hướng chính là trạng thi cân bằng.

Đề xuất giao dịch:

Mua: Lợi nhuận:

Mua: 1.3085 Lợi nhuận: 1.3130

Bn: 1.2985 Lợi nhuận: 1.2945

Bn: 1.2942 Lợi nhuận: 1.2884

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ đô la Úc / đô la, cc mức chính trên thang H1 là: 0.7592, 0.7551, 0.7522, 0.7477, 0.7434, 0.7410, 0.7381, 0.7356 và 0.732. Ở đây, chúng tôi theo dõi sự pht triển của cấu trúc hướng lên của ngày 20 thng 7. Sự chuyển động tiếp tục đi lên được kỳ vọng sau sự bứt ph mức 0.7434. Trong trường hợp này, mục tiêu đầu tiên là 0.7477 và gần mức này là hợp nhất. Sự cố 0.7477 sẽ cho phép chúng ta đếm khi di chuyển đến 0.7522 và trong hành lang 0.7522 - 0.7551 là chuyển động lên trên ngắn hạn cũng như củng cố. Gi trị tiềm năng cho đỉnh là mức 0.7592, sau khi chạm mức này, chúng tôi kỳ vọng mức thoi lui sẽ giảm.

Xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 0.7381 - 0.7356 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ có sự pht triển của một cấu trúc hướng xuống. Ở đây, mục tiêu đầu tiên là 0.7324.

Xu hướng chính là cấu trúc tăng từ ngày 20 thng 7, giai đoạn điều chỉnh.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 0.7436 Lợi nhuận: 0.7475

Mua: 0.7480 Lợi nhuận: 0.7520

Bn: 0.7378 Lợi nhuận: 0.7358

Bn: 0.7354 Lợi nhuận: 0.7326

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền tệ euro / yen, cc mức chính trên thang đo H1 là: 131.39, 131.04, 130.80, 130.44, 130.13, 129.81, 129.58 và 129.12. Ở đây, gi hình thành tiềm năng cho sự pht triển của cấu trúc lên trên của ngày 27 thng 7. Sự tiếp tục của phong trào đi lên được dự kiến sau sự cố 130.13. Trong trường hợp này, mục tiêu là 130.44 và phân tích trong đó phải đi kèm với một chuyển động lên rõ rệt đến mức 130.80 và trong hành lang 130.80 - 131.04 là sự củng cố. Gi trị tiềm năng cho đỉnh là mức 131.39, từ đó chúng tôi kỳ vọng một mức thoi lui.

Xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 129.81 - 129.58 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ phải tạo thành một cấu trúc giảm dần cục bộ. Ở đây, mục tiêu tiềm năng là 129.12.

Xu hướng chính là sự hình thành tiềm năng cho đầu của ngày 27 thng 7.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 130.15 Lợi nhuận: 130.40

Mua: 130.50 Lợi nhuận: 130.80

Bn: 129.80 Lợi nhuận: 129.60

Bn: 129.50 Lợi nhuận: 129.15

Exchange Rates 01.08.2018 analysis

Đối với cặp tiền bảng Anh / yen, cc mức chính trên thang đo H1 là: 148.11, 147.37, 146.89, 146.24, 145.01, 144.33 và 143.46. Ở đây, chúng tôi hy vọng thiết kế của tiềm năng cho phong trào đi lên, trong đó một sự cố ở mức 146.30 là bắt buộc. Trong hành lang 145.01 - 144.33, chúng tôi kỳ vọng xu hướng giảm ngắn hạn cũng như củng cố. Gi trị tiềm năng cho đy là mức 143.46, chuyển động mà chúng ta kỳ vọng sau sự bứt ph mức 144.30.

Chúng tôi kỳ vọng sự điều chỉnh sẽ tiếp tục sau khi phân tích tại 146.24. Trong trường hợp này, mục tiêu đầu tiên là 146.89. Xu hướng tăng ngắn hạn có thể xảy ra trong hành lang 146.90 - 147.37 và sự phân tích gi trị cuối cùng sẽ phải pht triển một cấu trúc tăng dần. Ở đây, mục tiêu tiềm năng đầu tiên là 148.11.

Xu hướng chính là cơ cấu giảm từ ngày 16 thng 7, chúng tôi kỳ vọng một sự điều chỉnh.

Đề xuất giao dịch:

Mua: 146.30 Lợi nhuận: 146.85

Mua: 146.90 Lợi nhuận: 147.35

Bn: 145.00 Lợi nhuận: 144.45

Bn: 144.25 Lợi nhuận: 143.55

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Daichi Takahashi,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.