empty
 
 

IFX_Kase Peak Oscillator đã được tạo ra bởi Cynthia Kase, một nhà giao dịch nổi tiếng của Mỹ. Nó được bao gồm trong gói Kase StatWare cho eSignals. Dao động này cho phép một nhà giao dịch đánh giá một số lượng lớn các tín hiệu khác nhau phù hợp cho hoạt động giao dịch.

Công thức

KPO = RWI(cao) - RWI(thấp), trong đó


RWI(cao) = (Cao[0]-Thấp[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(thấp) = (Cao[n]-thấp0])/ATR*sqrt(n).

Sử dụng giao dịch

IFX_KasePeakOscillator về cơ bản là một bộ dao động độc nhất trong đó ngoài một biểu đồ thông thường cũng có một đường chỉ mức thấp và mức cao của một biểu đồ về mức thấp và mức cao trong một mức giá. Dòng này có ý nghĩa khi giao dịch với một xu hướng phát triển.

Thay đổi màu sắc của chỉ số đưa ra một tín hiệu để xâm nhập thị trường.

Nếu thị trường đang phát triển xu hướng tăng tổng thể và IFX_KasePeakOscillator đã thay đổi từ màu đỏ đến màu xanh, có nghĩa là thời điểm thích hợp để mua tài sản vì giá cả có thể phát triển sau đó trong bối cảnh xu hướng tăng hiện tại.

Nếu thị trường đang có xu hướng giảm tổng thể và IFX_KasePeakOscillator đã thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ, có nghĩa là thời điểm thích hợp cho việc bán tài sản khi giá cả có thể giảm sau trong bối cảnh xu hướng giảm chung.

Trong trường hợp biểu đồ chạm dòng tín hiệu đỉnh, một nhà giao dịch đã được cảnh báo về sự đảo ngược giá khi nó đã đạt mức cao hay thấp trong trung hạn.

Nếu biểu đồ của dao động đi qua đường số 0 từ dưới lên trên, nó cho thấy một hướng giá chung đã được thay đổi từ dưới lên trên; vì vậy, thời điểm đúng cho việc mua hàng. Ngược lại, nếu biểu đồ của chỉ số vượt qua dòng 0 từ trên xuống có nghĩa là một nhà giao dịch sẽ sẵn sàng để bán vì xu hướng này đã đảo chiều từ dưới lên.

Các mức cao và thấp của biểu đồ có thể được sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu cổ điển của phân kỳ và hội tụ.

Chỉ số IFX_KasePeakOscillator

Các thông số của IFX_KasePeakOscillator

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback