empty
 
 
Mô hình Three Inside Up và Three Inside Down (harami age và harami sage)

Mô hình Three Inside Up và Three Inside Down (harami age và harami sage)

Mô hình Three Inside Up và Three Inside Down xác nhận mô hình Harami vì hai ngày đầu tiên của hai mô hình này chính là Harami chính nó. Ngày thứ ba của mô hình xác định giá đóng cửa trong bất kỳ xu hướng, tăng hoặc giảm.

Harami trong thị trường tăng được theo sau bởi một mức đóng cao hơn trong ngày thứ ba và chỉ ra sự hình thành Three Insde Up. Harami giảm giá với giá đóng cửa thấp hơn biến thành mô hình Three Inside Down.

Làm thế nào để xác định Three Inside Up và Three Inside Down

1. Đầu tiên, mô hình Harami sẽ được nhận biết trên biểu đồ.

2. Nếu ngày thứ ba đóng cao hơn, mô hình Three Inside Up hình thành; và trong trường hợp một mức đóng thấp hơn, mô hình Three Inside Down xuất hiện.

Kịch bản và tâm lý

Xác nhận mô hình Harami, các mô hình chỉ rõ sự hình Harami thành công chỉ khi giá di chuyển theo hướng như được dự kiến.

Tính linh hoạt

Các mô hình đều linh hoạt như Harami. Kích thước và cường độ của nến thứ hai có thể làm cho các mô hình yếu hay mạnh hơn.

Sự phát triển

Three Inside Up tăng có thể phát triển thành mô hình Hammer; trong khi Three Inside Down giảm có thể trở thành Shooting Star giảm. Trong cả hai trường hợp, sự phát triển hỗ trợ đặc trưng của mô hình.

Three Inside Up
Three Inside Up
Three Inside Down
Three Inside Down

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback