empty
 
 
Bộ dao động gia tốc và Bộ Giảm tốc-AC (Chỉ báo)
Bộ dao động gia tốc và Bộ Giảm tốc-AC (Chỉ báo)

Một trong những yếu tố cuối cùng có khả năng thay đổi được là mức giá. Khi mức giá thay đổi, lực biến động thị trường bắt đầu thay đổi, và trước khi bắt đầu quá trình thay đổi này, lực chậm và chạm mức 0. Sau đó, chỉ số này bắt đầu tăng trở lại cho đến khi giá thay đổi sang một hướng khác.

Gia tốc hoặc giảm tốc của lực biến động thị trường có thể được xác định bằng chỉ báo kỹ thuật Gia Tốc/Giảm Tốc. Chỉ báo này đổi hướng cùng với sự điều chỉnh lực biến động thị trường, và chỉ báo cuối cùng đổi hướng cùng với sự biến động giá. Có thể coi AC như một tín hiệu báo trước sự thay đổi với một lợi thế đặc biệt.

Lực biến động gia tốc cân bằng ở mức 0. Ở trên mức 0, chỉ báo này tăng mạnh hơn (và ngược lại, khi ở dưới mức 0). Và khi ở mức 0, hệ thống không phát tín hiệu nào. Để ra quyết định và theo dõi thị trường, bạn chỉ cần quan sát sự thay đổi màu sắc. Sẽ hiệu quả hơn nếu vào lệnh với sự trợ giúp của AC, mua khi cột hiện tại màu xanh lá và bán nếu cột hiện tại màu đỏ.

Để vào lệnh mua, chỉ cần có hai cột có màu xanh và ngược lại, để vào lệnh bán – chỉ cần hai cột có màu đỏ khi thâm nhập thị trường theo hướng của lực biến động. Nếu vào lệnh ngược với hướng của lực biến động thì cần có sự xác nhận, tức là cột bổ sung. Điều này có nghĩa là chỉ số phải thể hiện bằng ba cột màu đỏ ở trên mức 0 để vào lệnh mua – ba cột màu xanh lá ở dưới mức 0 để vào lệnh bán.

Giá – nhân tố thay đổi sau cùng. Trước khi mức giá biến đổi, lực biến động thị trường cũng biến đổi, và trước đó, gia tốc lực biến động phải làm chậm nhịp độ của nó và tiến gần tới mức 0. Tiếp theo, nó bắt đầu tăng tốc theo chiều ngược lại cho đến khi mức giá bắt đầu biến động.

Chỉ báo kỹ thuật Gia Tốc/Giảm Tốc, AC, chỉ báo này đo lường sự gia tốc và giảm tốc của lực biến động hiện tại. Chỉ báo này thay đổi xu hướng trước sự điều chỉnh lực biến động, và lực biến động thay đổi xu hướng trước khi mức giá biến động. Việc AC đi trước tín hiệu rõ ràng là một ưu điểm của chỉ báo này. Đường 0 – thực tế, nó là một điểm cân bằng giữa lực biến động và gia tốc. Nếu AC ở phía trên đường 0 thì sau đó, thường là nó sẽ tiếp tục tăng (và ngược lại – khi AC ở dưới đường 0). Ngược lại với chỉ báo AO, giao điểm của AO với đường 0 không phải là một tín hiệu để vào lệnh. Việc duy nhất cần làm để có thể theo dõi thị trường và đưa ra các biện pháp là quan sát sự thay đổi màu sắc. Tránh suy nghĩ dập khuôn và cần nhớ: khi sử dụng chỉ báo AC, không nên mua khi cột hiện tại có màu đỏ và không nên bán khi cột này màu xanh. Nếu bạn vào lệnh theo hướng của lực biến động (chỉ báo A/C trên mức 0 khi đặt lệnh mua, và dưới mức 0 khi đặt lệnh bán), sau đó mua khi có hai cột giá trị màu xanh (bán khi có hai cột màu đỏ). Nếu lực biến động ngược với hướng đặt lệnh (chỉ báo dưới mức 0 khi vào lệnh mua, và trên mức 0 khi vào lệnh bán) thì cần phải có sự xác nhận, tức là cần thêm một cột nữa. Trong trường hợp này, cần có ba cột màu đỏ bên trên đường 0 để có thể vào lệnh bán và ba cột màu xanh lá bên dưới đường 0 để có thể vào lệnh mua.

Cách tính

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Where:

N - số thời kỳ tính toán.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback