empty
 
 

Gator Oscillator – Chỉ Số Giao Động Gator - Gator: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ Số Giao Động Gator được xây dựng dựa trên Alligator và chỉ ra mức độ hội tụ/phân kỳ của đường cân bằng (trung bình trượt làm trơn). Biểu đồ phía trên cho thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa đường màu đỏ và đường màu xanh. Sự khác biệt tương tự nhưng với dấu hiệu âm, vì biểu đồ được vẽ từ trên xuống, được thể hiện ở biểu đồ phía dưới.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.