empty
 
 
Gator Oscillator – Chỉ Số Giao Động Gator - Gator
Gator Oscillator – Chỉ Số Giao Động Gator - Gator

Chỉ Số Giao Động Gator được xây dựng dựa trên Alligator và chỉ ra mức độ hội tụ/phân kỳ của đường cân bằng (trung bình trượt làm trơn). Biểu đồ phía trên cho thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa đường màu đỏ và đường màu xanh. Sự khác biệt tương tự nhưng với dấu hiệu âm, vì biểu đồ được vẽ từ trên xuống, được thể hiện ở biểu đồ phía dưới.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback