empty
 
 
Chỉ số trung bình động

Chỉ số kỹ thuật trung bình động (MA) cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này được tính bằng cách tính toán trung bình của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khi động lực giá thay đổi, số liệu trung bình của nó sẽ tăng hoặc giảm.

Có bốn loại trung bình động: Đơn giản, hoặc Số học, Hàm mũ, San bằng, và Trọng số tuyến tính. Chỉ báo MA có thể được sử dụng để tính toán một tập dữ liệu hệ quả bao gồm giá mở cửa và đóng cửa, các mức cao và mức thấp, khối lượng giao dịch, hoặc số liệu của các chỉ số khác. Đôi khi, nhà giao dịch sử dụng mức trung bình động của các đường trung bình động khác.

Đặc điểm phân biệt của trung bình động là hệ số trọng số mà được gán cho dữ liệu cuối cùng trong một tập hợp. Do đó, trung bình động Đơn giản cho thấy giá mà có cùng hệ số trọng số trong khoảng thời gian đưa ra. Trung bình động Hàm mũ và Trọng số tuyến tính cho thấy hệ số trọng số lớn hơn với các mức giá cuối cùng trong một tập hợp.

Chỉ số trung bình động thường được hiểu là sự tương quan giữa động lực của nó và động lực giá. Nếu giá trị MA thấp hơn giá của một công cụ giao dịch, thì nó được coi là tín hiệu mua. Và ngược lại, nếu giá trị MA cao hơn giá, một giao dịch bán nên được bắt đầu.

Giao dịch dựa trên trung bình động cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp với các diễn biến hiện tại trên thị trường. Nói cách khác, họ mua sau khi giá chạm đáy và bán sau khi báo giá tăng cao. Phương pháp MA cũng có thể được áp dụng cho các chỉ số khác. Sự tương quan là như nhau: nếu một chỉ số di chuyển trên giá trị MA, nó có khả năng tiếp tục tăng; và nếu nó thấp hơn giá trị MA, nó sẽ giảm xuống thấp hơn.

Các loại trung bình động:

Trung bình động đơn giản (SMA)

Trung bình động hàm mũ (EMA)

Trung bình động san bằng (SMMA)

Trung bình động trọng số tuyến tính (LWMA)

Trung bình động- MA

Công thức tính toán trung bình động:

Trung bình động đơn giản, SMA

Trung bình động đơn giản, hay Số học, được tính bằng cách cộng các mức giá đóng cửa của các khoảng thời gian nhất định với nhau, ví dụ 12 giờ, và chia tổng cho số kỳ giai đoạn.

SMA = TỔNG (ĐÓNG, N)/N

TỔNG — tổng cộng;

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại;

N — số kỳ giai đoạn.

Trung bình động hàm mũ, EMA

Trung bình động hàm mũ được tính bằng cách thêm một phần nhất định của giá đóng cửa hiện tại vào giá trị MA trước đó. Đối với EMA, giá đóng cửa có hệ số trọng số lớn hơn. Đây là công thức tính EMA:

EMA = (ĐÓNG (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại;

EMA (i-1) — giá trị MA của giai đoạn trước;

P — tỷ lệ phần trăm của việc sử dụng số liệu giá.

Trung bình động san bằng, SMMA

Công thức tính giá trị đầu tiên của Trung bình động san bằng giống với công thức được sử dụng để tính toán trung bình động đơn giản.

TỔNG1 = TỔNG(ĐÓNG, N)

SMMA1 = TỔNG1/N

Các giá trị thứ hai và tiếp theo được tính theo cách sau:

SMMA (i) = (TỔNG1-SMMA1+ĐÓNG (i))/N

TỔNG — tổng cộng;

TỔNG1 — tổng giá đóng cửa của N giai đoạn mà bắt đầu từ thanh trước đó;

SMMA (i - 1) — trung bình động san bằng của thanh trước đó;

SMMA (i) — trung bình động san bằng của thanh hiện tại (trừ giá trị đầu tiên);

ĐÓNG (i) — giá đóng cửa hiện tại;

N — giai đoạn san bằng.

Trung bình động trọng số tuyến tính, LWMA

Trong Trung bình động trọng số tuyến tính, dữ liệu mới nhất trong tập hợp được gán một hệ số trọng số lớn hơn, trong khi giá trước đó có trọng số nhỏ hơn. LWMA được tính bằng cách nhân mỗi mức giá đóng với một hệ số trọng số nhất định.

LWMA = TỔNG (Đóng (i)*i, N)/TỔNG (i, N)

SUM — tổng số;

ĐÓNG(i) — giá đóng cửa hiện tại;

TỔNG (i, N) — tổng hệ số trọng số;

N — giai đoạn san bằng.

Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2024
Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback