empty
 
 

Money Flow Index – MFI - Chỉ số Dòng Tiền: mô tả, điều chỉnh và ứng dụng

Chỉ báo kĩ thuật Chỉ Số Dòng Tiền, MFI, xác định mức độ đầu tư vào một chứng khoán. Cách xây dựng và giải thích chỉ số này tương tự như Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối, chỉ khác một điều là MFI được tính theo khối lượng.

Những chú ý khi phân tích Chỉ Số Dòng Tiền:

Sự phân kỳ giữa chỉ số và biến động giá. Nếu giá tăng và Chỉ Số Dòng Tiền giảm (hoặc ngược lại) thì khả năng rất lớn là giá sẽ đảo chiều;

Giá trị của Chỉ Số Dòng Tiền trên 80 và dưới 20 cảnh báo khả năng chạm đỉnh hoặc đáy thị trường.

Cách tính

Tính toán Chỉ Số Dòng Tiền bao gồm nhiều giai đoạn. Đầu tiên là xác định mức giá điển hình (Typical price - TP) của giai đoạn cần xem xét.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3

Sau đó tính lưu lượng Dòng Tiền (MF):

MF = TP * VOLUME

Nếu mức giá điển hình của ngày hôm nay cao hơn hôm qua thì dòng tiền được xem như dương. Còn nếu mức giá điển hình của ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua thì dòng tiền được xem như âm.

Dòng tiền dương là tổng của các dòng tiền dương trong chu kỳ được lựa chọn. Dòng tiền âm là tổng của các dòng tiền âm trong chu kỳ được lựa chọn.

Sau đó tính tỷ lệ tiền (MR) bằng cách lấy dòng tiền dương chia cho dòng tiền âm:

MR = Positive Money Flow (PMF)/Negative Money Flow (NMF)

Cuối cùng, dùng tỷ lệ tiền để tính chỉ số dòng tiền:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.