empty
 
 

Các khách hàng InstaForex có lợi trong việc theo dõi những cập nhật mới nhất về các giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch ForexCopy sử dụng tính năng bảng tin. Bảng tin live feed cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công cụ giao dịch, các loại giao dịch đã đóng, kích thước lot, giá mua và giá bán, lợi nhuận và thua lỗ, và quốc gia cư trú của các nhà giao dịch.

Bảng tin live feed đơn giản hoá việc chuyển sang các trang theo dõi ForexCopy và các widgets tài khoản. Nút Copy cho phép truy cập dễ dàng từ yêu cầu đăng ký.

Bảng tin live feed chỉ hiển thị một số giao dịch được chọn ngẫu nhiên trong tổng số các giao dịch đã thực hiện trong hệ thống ForexCopy. Bảng tin live feed được tự động cập nhật và không yêu cầu làm mới trang.

Nguồn cấp dữ liệu trực tuyến ForexCopy

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.