empty
 
 

Tất cả khách hàng của công ty InstaForex đều có cơ hội sử dụng hệ thống PAMM.

Hệ thống PAMM là một dịch vụ dành cho việc đầu tư chung trên thị trường Forex.

Hệ thống PAMM(Quản lý phân chia phần trăm) là một thiết lập đặc biệt của tài khoản giao dịch Forex được sử dụng bởi các nhà giao dịch để quản lý vốn quỹ của họ và vốn chung của các nhà đầu tư (những nhà giao dịch khác). Hệ thống PAMM cho phép nhà giao dịch nhận đầu tư từ những nhà giao dịch khác hoặc đầu tư vào các tài khoản giao dịch khác và nắm giữ một phần cổ phần.

Do đó, các nhà đầu tư sử dụng hệ thống PAMM như một công cụ kiếm lợi nhuận từ các giao dịch quản lý giao dịch.

Tất cả các đầu tư và giao dịch trong hệ thống PAMM sẽ được điều khiển tự động bởi công ty InstaForex, nhằm đảm bảo sự an toàn, minh bạch và hồ sơ ghi nhận tất cả các hoạt động.

Tài khoản PAMM là một hình thức quản lý giúp nhà môi giới thực hiện việc ghi nhận cổ phần, đảm bảo quyền bình đẳng của tất cả nhà giao dịch và cho phép người sử dụng hệ thống được rút cổ phần của họ ra khỏi dự án. Vào cuối thời gian giao dịch, lợi nhuận trong tài khoản PAMM được phân chia cho các nhà đầu tư của tài khoản. Nhà giao dịch PAMM được nhận hoa hồng theo như quy định trong hợp đồng, tức phần trăm của tổng lợi nhuận thuộc tài khoản này.

Tài khoản PAMM được chia thành tài khoản nhà đầu tư PAMM và tài khoản nhà giao dịch PAMM. Tài khoản nhà đầu tư PAMM là để chuyển tiền vào tài khoản nhà giao dịch PAMM. Tài khoản nhà giao dịch PAMM là để nhận tiền từ tài khoản nhà đầu tư PAMM. Mỗi khách hàng của công ty InstaForex có thể đăng ký nhiều tài khoản giao dịch trên hệ thống PAMM.

Một tính năng quan trọng của hệ thống PAMM là giúp cho nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào những tài khoản giao dịch PAMM khác nhau .

Dành cho các nhà giao dịch PAMM, InstaForex xin giới thiệu một sự cải tiến tuyệt vời: một nhà giao dịch PAMM có thể nhận đầu tư từ những nhà giao dịch khác trong một tài khoản, dịch vụ mà những công ty môi giới khác chưa từng có. Công nghệ độc quyền trong việc tính toán cổ phần là ý tưởng của quản lý công ty và là kết quả một năm làm việc của các chuyên gia lập trình.

Hiện nay, hệ thống InstaForex PAMM là công nghệ tốt nhất dành cho các nhà đầu tư và giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện hệ thống hơn, nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao và tin cậy.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback