empty
 
 

Các mẫu thực tế

Các mẫu hữu quan của InstaForex là một dịch vụ dễ sử dụng cho phép bạn nhận biết được những thay đổi mới nhất trên thị trường và phản ứng kịp thời với các dấu hiệu từ thị trường. Trong dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ luôn tìm thấy các mẫu mới nhất và phù hợp nhất trên bất kỳ cặp nào và bất kỳ khung thời gian nào.

Các mẫu là các mô hình đồ họa được hình thành trong biểu đồ theo giá. Theo một trong những định đề phân tích kỹ thuật, lịch sử (chuyển động giá) thường tự lặp lại. Có nghĩa là biến động giá thường giống nhau trong các tình huống giống nhau, do đó có thể dự đoán chuyển động tiếp theo của tình huống với xác suất cao.


Actual Patterns

Figure
Instrument
Timeframe
Trend
Signal Strength
 
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback