31.07.201501:02:00UTC+00Đơn đặt hàng xây dựng hàng năm vào tháng 6 ở Nhật Bản tăng lên 15.4% so với -7.4% trước đó

Đơn đặt hàng xây dựng hàng năm vào tháng 6 ở Nhật Bản tăng lên 15.4% so với -7.4% trước đó
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.