08.04.202000:20:00UTC+00Nhật Bản có thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng hai là 3,168.8 tỷ yên

Nhật Bản đã có thặng dư tài khoản vãng lai 3,168.8 tỷ yên trong tháng hai, Bộ Tài chính cho biết hôm thứ tư - tăng 21.2% so với năm ngoái. Điều đó đã đánh bại dự báo thặng dư 3,067.2 tỷ yên và tăng từ 612.3 tỷ yên trong tháng một. Cán cân thương mại phản ánh thặng dư 1,366.6 tỷ đồng, vượt quá mong đợi 1,215.0 tỷ yên sau khi thiếu hụt 985.1 tỷ trong tháng trước. Xuất khẩu đã tăng 0.4% so với cùng kỳ lên 6,332.2 tỷ yên, trong khi nhập khẩu giảm 14.6% hàng năm ở 4,965.6 tỷ yên.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.