24.06.202023:15:00UTC+00Thặng dư thương mại New Zealand đạt 1.3 tỷ đô la New Zealand

New Zealand đã công bố thặng dư thương mại hàng hóa là 1.3 tỷ đô la New Zealand vào tháng năm, Thống kê New Zealand cho biết hôm thứ năm - sau thặng dư 1.267 tỷ đô la New Zealand vào tháng tư. Xuất khẩu đã giảm 6.1% trên cơ sở hàng năm hoặc 350 triệu đô la New Zealand xuống còn 5.39 tỷ đô la New Zealand. Nhập khẩu giảm mạnh 25.6% tương đương 1.4 tỷ đô la New Zealand xuống 4.14 tỷ đô la New Zealand. Trong năm kết thúc vào tháng 5 năm 2020, xuất khẩu đã tăng 1.3% tương đương 0.8 tỷ đô la New Zealand lên 60.1 tỷ đô la New Zealand. Nhập khẩu giảm 5.4% tương đương 3.5 tỷ đô la New Zealand xuống còn 61.4 tỷ đô la New Zealand - dẫn đến thâm hụt thương mại là 1.3 tỷ đô la New Zealand.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.