Facebook
 
 

10.12.202007:27:00UTC+00Sản lượng công nghiệp của Pháp tiếp tục tăng trong tháng 10

Dữ liệu từ văn phòng thống kê Insee cho thấy sản xuất công nghiệp của Pháp tiếp tục mở rộng trong tháng 10. Sản lượng công nghiệp tăng 1,6% so với tháng trước, cùng tốc độ tăng như hồi tháng 9. Đây là lần tăng sản lượng thứ sáu liên tiếp và nhanh hơn mức 0,4% dự báo của các nhà kinh tế. Đồng thời, tăng trưởng sản lượng chế tạo giảm xuống 0,5% so với 2,3% một tháng trước. So với tháng 2, tháng trước khi bắt đầu đợt tổng lockdown đầu tiên, sản lượng công nghiệp giảm 3,6% và sản xuất giảm 5,0%. Trong tháng 10, sản lượng tăng trở lại trong lĩnh vực khai thác và khai thác đá, năng lượng, cung cấp nước, tăng 7,9%. Sản lượng xây dựng tăng 1,7%, đảo ngược mức giảm 8,3% trong tháng trước.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.