empty
 
 

15.01.202107:55:00UTC+00Thặng dư thương mại Na Uy giảm vào tháng 12

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Na Uy cho thấy thặng dư thương mại của Na Uy giảm trong tháng 12 so với một năm trước do xuất khẩu giảm và nhập khẩu tăng. Thặng dư thương mại giảm xuống 12,111 tỷ NOK trong tháng 12 từ mức 23,831 tỷ NOK trong cùng tháng năm ngoái. Trong tháng 11, thặng dư thương mại là 194 triệu NOK. Xuất khẩu giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, trong khi tăng 6,6% so với tháng trước. Nhập khẩu tăng 3,8% hàng năm trong tháng 12, nhưng giảm 10,1% so với tháng trước. Thâm hụt thương mại đại lục tăng lên 24,483 tỷ NOK trong tháng 12 từ mức 32,957 tỷ NOK trong tháng trước. Trong cùng tháng năm ngoái, thâm hụt thương mại là 21,315 tỷ NOK. Năm 2020, thặng dư thương mại là 10,4 tỷ NOK, giảm 93,4% so với năm trước. Xuất khẩu giảm 15,5% và nhập khẩu tăng 0,6%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.