empty
 
 

19.10.202110:47:00UTC+00Dữ liệu Xây dựng của Eurozone Giảm vào Tháng 8

Dữ liệu từ Eurostat cho thấy sản lượng xây dựng của Eurozone đã giảm trong tháng 8 sau khi tăng lần đầu tiên trong 4 tháng vào tháng 7. Sản lượng xây dựng giảm 1,3% so với tháng trước trong tháng 8, trái ngược với mức tăng 0,1% trong tháng 7. Sản lượng xây dựng giảm 1,3% và công trình dân dụng giảm 1,9%. Trên cơ sở hàng năm, sản lượng xây dựng đã giảm 1,6% sau khi tăng 3,5% trong tháng Bảy. Sản lượng xây dựng tại EU27 giảm 1,8% so với tháng trước và giảm 1% so với năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.