empty
 
 

25.10.202109:03:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Ba Lan giảm trong tháng 9

Số liệu từ văn phòng thống kê cho thấy hôm thứ Hai rằng tỷ lệ thất nghiệp của Ba Lan đã giảm trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 5,8% trong tháng 8 xuống 5,6% trong tháng 9. Các nhà kinh tế đã dự kiến một tỷ lệ là 5,7%. Trong cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp là 6,1%. Số người thất nghiệp đăng ký mới đã tăng lên 114.100 trong tháng 9 từ 95.400 của tháng trước. Số thanh niên thất nghiệp, được áp dụng cho nhóm dưới 25 tuổi, đã tăng lên 111.500 trong tháng 9 từ 107.700 của tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.