empty
 
 

23.05.202210:07:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Đài Loan giảm trong tháng 4

Tổng cục Thống kê và Kế toán Ngân sách cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Đài Loan đã giảm nhẹ trong tháng 4. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 3,68% được điều chỉnh theo mùa trong tháng 4 từ 3,70% trong tháng 3. Trong cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp là 3,69%. Trên cơ sở chưa được điều chỉnh, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3,62% trong tháng 4 từ mức 3,66% một tháng trước. Trong tháng 4, số người thất nghiệp giảm 6.000 người xuống còn 429.000 người so với 435.000 người của tháng trước. Tổng số việc làm giảm 25.000 người so với tháng trước xuống còn 11,415 triệu người trong tháng 4.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback