empty
 
 

Traderzy ForexCopy

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex daje Traderom zarejestrowanym w systemie możliwość zarządzania warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji przez Subskrybentów ForexCopy. Traderzy ForexCopy dzięki umożliwieniu kopiowania swoich transakcji otrzymują prowizję od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Aby zostać Traderem ForexCopy, należy otworzyć konto rzeczywiste rzeczywiste na dowolnym serwerze firmy InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Trader. Po rejestracji Trader określa warunki, na jakich Subskrybenci ForexCopy będą mogli kopiować jego transakcje. Istnieją trzy rodzaje prowizji:

prowizja od transakcji zamkniętych z zyskiem:

 • prowizja od transakcji, którą płaci Subskrybent ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem;
 • prowizja, którą płaci Subskrybent ForexCopy za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z zyskiem;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta ForexCopy za każdą transakcję zamkniętą z zyskiem.

prowizja od wolumenu wykonanych transakcji:

 • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na konto Subskrybenta i zamkniętych z zyskiem lub stratą, która zostanie zapłacona przez Subskrybenta ForexCopy na koniec dnia;
 • prowizja 0,5 pipsa od 1 lota, uzyskanego przez każdego z Subskrybentów ForexCopy, płacona przez firmę InstaForex. Ten rodzaj prowizji pozwala na bezpłatne kopiowanie transakcji przez Subskrybentów ForexCopy, co zwiększa atrakcyjność tego systemu..

prowizja za każdy dzień subskrypcji:

 • cena za każdy dzień subskrypcji, z wyłączeniem dni, w których rynek Forex nie działa (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela)..

Po zarejestrowaniu się w systemie ForexCopy Twoje konto zostanie automatycznie umieszczone w systemie monitoringu ForexCopy, który jest codziennie odwiedzany przez tysiące potencjalnych Subskrybentów, szukających zyskownych projektów inwestycyjnych. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń co do liczby Subskrybentów, więc transakcje jednego Tradera ForexCopy mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące Subskrybentów z całego świata. Ten system jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga od Tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając skupić się wyłącznie na handlu

Traderzy ForexCopy mają możliwość kopiowania transakcji innych Traderów ForexCopy, wybierając ich z listy w systemie monitorowania. Łącząc grupę Traderów, których zlecenia są kopiowane w sposób zintegrowany, Subskrybent może pokrywać ewentualne straty lub dołączyć do grupy innych Subskrybentów i kopiować transakcje jednego Tradera na mniejszą skalę. Trader może łączyć różne metody handlowe, analizy techniczne i fundamentalne, kopiując zlecenia innych Traderów, analizując ich strategie i uśredniając ryzyko.

W zależności od sposobu płatności Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję pod koniec dnia lub po anulowaniu subskrypcji. Trader może ustawić prowizję za każdy dzień subskrypcji i otrzymywać prowizję każdego dnia. Jeśli Traderzy ustawią prowizję za transakcję, otrzymają prowizję za każdą zyskowną transakcję po anulowaniu subskrypcji przez Subskrybenta. W tym drugim przypadku prowizja jest obliczana na podstawie wyniku handlowego (całkowity zysk i całkowita strata) odnotowanego w okresie subskrypcji Tradera ForexCopy. Prowizja za lot jest naliczana codziennie w te dni, kiedy transakcje są kopiowane na konto Subskrybenta. Wszystkie prowizje są wypłacane automatycznie, bez dodatkowych czynności. Zarówno Trader, jak i Subskrybent mogą śledzić aktualną kwotę prowizji do zapłaty online.

Jednoczesna rejestracja w systemach ForexCopy i PAMM.

Klienci InstaForex mają możliwość jednoczesnej rejestracji z jednego konta handlowego w obu usługach. Dzięki temu, handlując na jednym koncie, Trader może nie tylko zezwolić na kopiowanie swoich transakcji w ramach systemu ForexCopy, ale także przyjmować inwestycje w swój projekt PAMM. Natomiast klienci InstaForex mogą wybrać, w jaki sposób zamierzają czerpać zyski z handlu tradera zarejestrowanego w obu systemach jednocześnie - poprzez kopiowanie transakcji jako Obserwujący ForexCopy lub inwestując w projekty PAMM jako PAMM Inwestor.

Subskrybenci ForexCopy

System ForexCopy opracowany przez InstaForex zapewnia inwestorom wiele wyjątkowych usług w sektorze finansowym. Dzięki rewolucyjnemu podejściu do inwestowania w wysokodochodowe projekty i przeanalizowaniu zasad wzajemnych rozliczeń między Traderami i Subskrybentami system ForexCopy nie ma odpowiednika wśród ofert innych międzynarodowych firm maklerskich.

 • System ForexCopy pozwala kopiować transakcje odnoszących sukcesy Traderów w czasie rzeczywistym: Traderów może być kilka, w wyniku czego ryzyko Subskrybenta jest uśredniane dzięki kilku różnym metodom handlu na rynku Forex z zastosowaniem analizy technicznej, fundamentalnej lub ich połączenia..
 • Subskrybenci ForexCopy nie przekazują środków na konta Traderów. Środki zawsze pozostają na koncie Subskrybenta. Dlatego Subskrybent nie będzie musiał żądać obciążenia zwrotnego z konta Tradera..
 • Subskrybenci mogą dostosować skalę kopiowania. Ta opcja może okazać się skuteczna, gdy Subskrybent chce zmniejszyć ryzyko skali kopiowania 1 do 1 lub gdy Subskrybent nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby skopiować wszystkie transakcje..
 • System ForexCopy pozwala Subskrybentom wybrać, które pary walutowe mają zostać skopiowane. Ten parametr jest ustawiany przez Subskrybenta podczas aktywacji subskrypcji określonego Tradera. Subskrybent zawsze może zmienić listę instrumentów handlowych bez anulowania subskrypcji..
 • Dostosowując parametry rozszerzonej subskrypcji, Subskrybent może ustawić wolumen transakcji. Opcja Lot Range umożliwia Subskrybentom kopiowanie tylko transakcji mieszczących się w wybranym zakresie (minimalny i maksymalny wolumen). Poza tym Subskrybenci mogą wybierać maksymalny i minimalny wolumen. Opcja Fixed Lot umożliwia kopiowanie z konta Tradera wszystkich transakcji o stałym wolumenie.
 • Subskrybenci ForexCopy płacą prowizje za kopiowanie wszystkich transakcji, lub tylko za zyskowne, w zależności od rodzaju prowizji wybranej przez Tradera ForexCopy. Jeśli płacą tylko za zyskowne transakcje, zysk powinien przekraczać kwotę prowizji zapłaconej przez Subskrybenta Traderowi za kopiowanie zleceń. Subskrybent nie musi płacić za przegrane transakcje. Tego typu prowizje są korzystne dla Subskrybentów i chronią ich interesy.
 • Jeśli Subskrybent wybierze Tradera, który pobiera dzienną prowizję, powinien płacić za każdy dzień subskrypcji, z wyjątkiem dni, w których rynek Forex jest zamknięty (25 grudnia i 1 stycznia) lub w weekendy (sobota i niedziela). Traderzy ForexCopy mogą wybrać ten sposób obliczania prowizji na podstawie strategii, której używają.
 • Kopiowanie transakcji dla Subskrybentów może być bezpłatne, jeśli trader ForexCopy wybierze prowizję za transakcję, która jest płacona przez firmę InstaForex.

Aby rozpocząć kopiowanie transakcji Obserwujący, musi otworzyć konto rzeczywiste na dowolnym serwerze InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako Obserwujący. Po rejestracji Obserwujący będzie mógł monitorować Traderów z możliwością przeglądania warunków Traderów w zakresie świadczenia usług związanych z kopiowaniem transakcji oraz indywidualnie konfigurować subskrypcję dla każdego Tradera indywidualnie z wyborem par walutowych i skalą, w jakiej zamówienia będą otwierane na koncie Obserwującego.

Ustawienia kopiowania transakcji są stosowane do każdego Tradera osobno i mogą być zmieniane na żądanie Subskrybenta bez anulowania subskrypcji. Jeśli Trader zmieni warunki subskrypcji, nie wpłynie to na inwestorów, którzy zaakceptowali pierwotne warunki. Chroni to Subskrybentów przed możliwymi zmianami warunków handlowych wprowadzanych przez Tradera jednostronnie i gwarantuje zachowanie tych warunków, na które inwestor wyraził zgodę podczas aktywacji subskrypcji konkretnego Tradera.

System kopiowania transakcji jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony inwestora, po aktywacji subskrypcji i potwierdzeniu przez Tradera system ForexCopy potrzebuje około 15 minut na przygotowanie się do rozpoczęcia kopiowania transakcji Tradera online. Każdy Subskrybent na swoim koncie może śledzić statystyki swojego konta i operacji handlowych.

Wszystkie skopiowane w systemie ForexCopy opcje wyświetlane są w sekcji "Opcje Forex" w Gabinecie Klienta.

Prowizja jest wypłacana Traderom codziennie lub po zakończeniu subskrypcji, w zależności od rodzaju prowizji. Trader otrzymuje od Subskrybenta ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrypcji, jeśli taka została ustalona, lub Subskrybent płaci prowizję od transakcji zamkniętych z zyskiem po zakończeniu subskrypcji Tradera. Prowizja pobierana jest automatycznie i nie wymaga dodatkowych działań. Obie strony mogą zobaczyć w każdej chwili aktualną kwotę prowizji należną do zapłaty.

Subskrybent systemu ForexCopy w dowolnym momencie może zaktualizować swój profil i zostać Traderem, zachowując jednocześnie możliwość kopiowania transakcji innych Traderów. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach profilu. Jednocześnie dane Subskrybenta, który został Traderem, będą również wyświetlane w systemie monitoringu ForexCopy.

Kopiowanie transakcji

Główną funkcją systemu ForexCopy jest zapewnienie możliwości kopiowania transakcji przez jednego Forex Tradera z konta innego, odnoszącego sukcesy Forex Tradera w czasie rzeczywistym. Uczestnicy systemu ForexCopy mogą kopiować transakcje z kont handlowych znajdujących się w publicznym monitoringu, uzyskując w ten sposób dostęp do kopiowania strategii handlowej odnoszących sukcesy Traderów.

Uczestnicy systemu ForexCopy mogą pracować nie tylko z klasycznymi instrumentami, ale także z opcjami walutowymi. ForexCopy Obserwujący może kopiować opcje z konta ForexCopy Tradera w takim samym stosunku kopiowania, jak klasyczne instrumenty.

Każdy uczestnik systemu ForexCopy może jednocześnie kopiować transakcje innych osób i świadczyć płatne usługi subskrypcji w celu kopiowania jego własnych transakcji.

System ForexCopy przewiduje różne sposoby płatności za usługi kopiowania transakcji, płatność jest dokonywana na rzecz Forex Tradera, którego transakcje są wybierane do kopiowania przez jednego lub więcej Obserwujących ForexCopy. Wśród możliwych opcji płatności za kopiowanie transakcji skutecznych Traderów znajdują się takie jak opłata za transakcję, dzienna opłata za subskrypcję, a także płatność za procent zysków. W tym ostatnim przypadku Obserwujący płaci tylko procent zysku, jeśli taki istnieje.

Ponadto, na prośbę ForexCopy Tradera, kopiowanie transakcji dla Obserwującego może być bezpłatne. W takim przypadku InstaForex płaci za usługi Tradera.

Nie ma żadnych ograniczeń co do kopiowania transakcji kilku Traderów jednocześnie - jeśli zainteresowało Cię kilku skutecznych Traderów, możesz ustawić kopiowanie ich transakcji na swoim koncie handlowym.

Zostać uczestnikiem systemu ForexCopy i rozpocząć kopiowanie transakcji nieograniczonej liczby skutecznych Traderów może każdy posiadacz konta handlowego w InstaForex. W systemie ForexCopy może uczestniczyć każdy klient InstaForex bez ograniczeń i całkowicie za darmo.

Opłata subskrypcji

Czym ten system może zainteresować doświadczonych traderów? Świadcząc swoje usługi, Traderzy ForexCopy otrzymują prowizję za skopiowanie zyskownych transakcji, prowizję za każdy dzień subskrypcji.

Istnieje kilka opcji płatności za usługi Traderów ForexCopy, którzy udostępniają swoje transakcje do kopiowania Subskrybentom. Rejestrując się w systemie, Trader wybiera jedną z następujących opcji płatności:

 • płatność za okres subskrypcji (opłata pobierana jest od Subskrybentów co 24 godziny);
 • płatność za każdą otwartą transakcję w ramach systemu ForexCopy;
 • procent od zysku, otrzymanego przez Subskrybenta;
 • płatność za ilość skopiowanych lotów ze wszystkich transakcji zamkniętych zarówno z zyskiem, jak i stratą;;
 • bezpłatne kopiowanie (broker opłaca usługi Tradera ForexCopy w postaci prowizji od uzyskanych lotów).

Traderzy ForexCopy wybierają opcje płatności podczas rejestracji w systemie. Każda opcja płatności jest ustalana indywidualnie dla każdej subskrypcji ForexCopy: jeden Trader może otrzymać prowizję od Subskrybentów na różne sposoby: za jeden dzień, za jedną transakcję lub procent od zysku Subskrybenta.

Możliwość wyboru i zmiany opcji płatności za subskrypcję ForexCopy pozwala na stworzenie bardzo dogodnych warunków dla obu członków systemu: ktoś ceni sobie możliwość zapłaty po osiągnięciu zysku (procent od zysku), inni wolą płacić za każdą transakcję. Swoboda wyboru i swoboda oferowania to elementy składowe sukcesu systemu ForexCopy które czynią go atrakcyjnym dla Traderów, którzy starają się zarabiać zarówno na własnym handlu, jak i na świadczeniu usługi kopiowania swoich transakcji.

Sprzedaż sygnałów

System ForexCopy od InstaForex stanowi wyjątkową okazję dla sprzedawców sygnałów handlowych i otwiera ogromne możliwości dystrybucji usług sprzedaży sygnałów prywatnym Traderom w czasie rzeczywistym.

ForexCopy to usługa automatycznego kopiowania transakcji o wygodnym interfejsie subskrypcji transakcji skutecznych Traderów. Z powodu braku ograniczeń w korzystaniu z usług doradców lub wszelkich innych limitów dotyczących handlu, usługa ForexCopy jest jednym z najlepszych rozwiązań dla tych, którzy zajmują się sprzedażą sygnałów lub planują się tym zająć w przyszłości.

Sprzedaż sygnałów za pomocą ForexCopy jest bardzo prosta! Dostajesz nie tylko w pełni zautomatyzowany interfejs do prowadzenia płatnej subskrypcji transakcji na Twoim koncie handlowym, ale także automatyczne płatności za subskrypcje od klientów bezpośrednio na Twoje konto handlowe z możliwością śledzenia terminowej płatności od dziesiątek i setek subskrybentów Twoich sygnałów.

Rejestrując się w ForexCopy od InstaForex, zostajesz automatycznie dodany do publicznego monitoringu skutecznych Traderów, który jest codziennie wyświetlany przez tysiące Traderów i może być dla Ciebie źródłem dużej liczby obserwujących - osób, których nawet nie znasz, w tym z innych krajów i mówiących innymi językami.

Wszystko, czego potrzebujesz do sprzedawania sygnałów za pośrednictwem usługi ForexCopy - to konto handlowe w InstaForex zarejestrowane w systemie ForexCopy i aktywność handlowa, aby inni Traderzy mogli kopiować Twoje transakcje.

Nie masz dużego doświadczenia w handlu, ale wiesz, jak prawidłowo wybrać odnoszących sukcesy Traderów? W takim razie możesz subskrybować ich transakcje i odsprzedawać ich sygnały swoim klientom!

Dobra rada: ważną zaletą systemu ForexCopy dla dostawców sygnałów handlowych jest to, że można wprowadzić kod partnerski do wszystkich linków w publicznym monitoringu konta handlowego, którego sygnały planuje się promować. Dzięki temu ci Traderzy, którzy wyświetlą monitoring konta, a następnie zdecydują się skorzystać z tych sygnałów podczas samodzielnego handlu, zapewnią Ci dochód w postaci prowizji za każdą ich transakcję.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie