empty
 
 

Pravidlá súťaže Ferrari od InstaForexu


1. Všeobecné ustanovenia

  • 1.1 Názov súťaže je Vyhrajte Ferrari od InstaForexu (ďalej len „súťaž”).
  • 1.2 Organizátorom súťaže je skupina InstaFintech Group (ďalej len „organizátor”).
  • 1.3 Hlavnou výhrou v súťaži je automobil Ferrari F8 Tributo.
  • 1.4 Súťaž sa koná v dňoch od 9. 12. 2019 do 9. 12. 2022 (ďalej len „trvanie súťaže”).

2. Účastníci súťaže

  • 2.1 Súťaže sa môžu zúčastniť zákazníci starší ako 18 rokov (ďalej len „účastník”).
  • 2.2 Podmienkou účasti v súťaži je minimálny vklad 1 000 amerických dolárov na živý obchodný účet v spoločnosti InstaForex počas trvania súťaže a registrácia na webe www.instaforex.com. Pre členov Klubu InstaForex je podmienkou registrácie do súťaže minimálny vklad 500 amerických dolárov.
  • 2.3 Účastník sa môže do súťaže zaregistrovať na viacerých obchodných účtoch a zvýšiť tak svoje šance na výhru. V prípade zaregistrovania sa na viac ako 100 účtoch si však organizátor vyhradzuje právo znížiť počet takýchto účtov na 100.
  • 2.4 Do súťaže sa možno zaregistrovať so živým obchodným účtom, ktorý spĺňa nasledujúce kritérium: A - B + C > 1 000 amerických dolárov, kde A je celková vložená suma od 9. 12. 2019, B je celková vybraná suma od 9. 12. 2019 a C je výsledok obchodovania. Ak С < 0, potom platí zjednodušená podmienka А - В > 1 000 amerických dolárov. Pre držiteľov karty Klubu InstaForex platí, že účet musí spĺňať nasledujúcu podmienku: A - B + C > 500 amerických dolárov, kde A je celková vložená suma od 9. 12. 2019, B je celková vybraná suma od 9. 12. 2019, C je výsledok obchodovania. Ak С < 0, potom platí podmienka: А - В > 500 amerických dolárov.

3. Pravidlá obchodovania

  • 3.1 Všetky obchodné pozície otvorené za netrhovú cenu budú zrušené.
  • 3.2 Účastník môže použiť akékoľvek automatické obchodné systémy a akékoľvek obchodné stratégie.
  • 3.3 Účastník môže zmeniť typ svojho obchodného účtu na účet bez swapov (alebo naopak) kontaktovaním oddelenia podpory zákazníkov.
  • 3.4 Ostatné obchodné podmienky sú analogické s podmienkami, ktoré platia vo vzťahu k živým obchodným účtom na InstaForexe.

4. Určenie výhercu

  • 4.1 Určenie výhercu súťaže Vyhrajte Ferrari od InstaForexu (ďalej len „výherca”).
   • 4.1.1 Výherca bude určený na základe posledných 5 číslic jeho obchodného účtu (bez ohľadu na to, či účet obsahuje 5, 6 alebo 7 číslic). Ak sa uvedených 5 číslic bude zhodovať s číslom Ferrari, držiteľ účtu sa stane výhercom vozidla.
   • 4.1.2 Na určenie čísla Ferrari sa použijú uzatváracie ceny (kurzy) stanovené v piatok 9. 12. 2022 o 23:59, a to nasledujúcim spôsobom:
    • prvá číslica čísla Ferrari = predposledná číslica uzatváracej ceny páru EURUSD
    • druhá číslica čísla Ferrari = posledná číslica uzatváracej ceny páru GBPUSD
    • tretia číslica čísla Ferrari = posledná číslica uzatváracej ceny páru USDJPY
    • štvrtá číslica čísla Ferrari = posledná číslica uzatváracej ceny páru USDCHF
    • piata číslica čísla Ferrari = posledná číslica uzatváracej ceny páru USDCAD
   • 4.1.3 V prípade, že číslo účtu, ktoré sa zhoduje s číslom Ferrari, nie je do súťaže zaregistrované, výhercom sa stáva účet s najbližším predchádzajúcim alebo nasledujúcim číslom. Výherca sa vyberá na základe maximálneho vkladu, ktorý sa vypočíta takto: A - B + C.
   • 4.1.4 V prípade, že s vygenerovaným päťciferným číslom Ferrari sa zhoduje viacero účtov, pričom sa s ním zhoduje 5 posledných číslic šesťciferného účtu a 5 posledných číslic sedemciferného účtu, potom sa výhercom hlavnej ceny stáva držiteľ účtu s maximálnym vkladom. Maximálny vklad sa určuje na základe tohto vzorca: A - B + C.

5. Zverejnenie výsledkov súťaže

  • 5.1 Údaje o bydlisku účastníkov môžu byť zverejnené.
  • 5.2 Výsledky súťaže budú zverejnené po preverení všetkých skutočností do 45 dní po ukončení súťaže.
  • 5.3 Výsledky súťaže a fotografie zo slávnostného odovzdávania cien budú zverejnené na webe www.instaforex.com, ako aj v niektorých televíznych a tlačených médiách.

6. Prevzatie ceny

  • 6.1. Všeobecné ustanovenia.
   • 6.1.1 Výherca a organizátor si do 20 dní po zverejnení výsledkov súťaže telefonicky dohodnú dátum, čas a miesto slávnostného odovzdania ceny.
   • 6.1.2 Po určení víťazného obchodného účtu organizátor skontroluje údaje o výhercovi a oprávnenosť jeho účasti v súťaži podľa odsekov 2.1 - 2.3 týchto pravidiel. V prípade nepravdivosti údajov alebo v prípade, že výherca nebol oprávnený zúčastniť sa súťaže, budú výsledky súťaže vyhlásené za neplatné.
   • 6.1.3 V prípade, že výherca poruší postup pri prevzatí ceny (neuvedie číslo dokladu totožnosti, neplatný doklad totožnosti a pod.), organizátor si vyhradzuje právo výhercovi cenu neudeliť.
  • 6.2 Prezentácia Ferrari F8 Tributo.
   • 6.2.1 Auto je možné po dohode s výhercom prevziať v sídle spoločnosti v Kaliningrade (Ruská federácia) alebo v Moskve (Ruská federácia) alebo v ktorejkoľvek inej časti sveta.
   • 6.2.2 Vlastnícke práva k automobilu Ferrari prechádzajú na výhercu až po skontrolovaní platnosti jeho dokladu totožnosti a po podpísaní potvrdenia o prevzatí. Potvrdenie o prevzatí obsahuje: celé meno, dátum, číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo s predvoľbou daného štátu a mesta. Ak výherca tieto informácie neposkytne, organizátor si vyhradzuje právo výhru výhercovi neudeliť.
   • 6.2.3 Ak si výherca súťaže nemôže cenu prevziať, môže byť zmluva uzavretá s inou osobou na základe splnomocnenia podpísaného výhercom.
   • 6.2.4 Po slávnostnom prevzatí ceny výherca súťaže preberá zodpovednosť za zaplatenie daní a ďalších povinných platieb podľa platnej legislatívy.
   • 6.2.5 InstaForex zodpovedá za doručenie automobilu do miesta bydliska výhercu. Výherca však nesie zodpovednosť za zaplatenie daní a colných poplatkov.
   • 6.2.6 Výherca je oprávnený namiesto automobilu získať účet vo výške 300 000 dolárov. S takýmto účtom sa spájajú určité obmedzenia:
    • počiatočný vklad vo výške 300 000 USD sa pripíše na obchodný účet až po tom, čo výherca získa pre tento účet druhú úroveň overenia;
    • počiatočný vklad vo výške 300 000 USD nie je možné vybrať. Výherca si však môže bez obmedzení vybrať 50 % zo zisku, ktorý vznikol z obchodovania s touto sumou 300 000 USD;
    • maximálny počet otvorených obchodov nesmie presiahnuť 10 z maximálneho celkového počtu 600 obchodov;
    • minimálny objem obchodu je 6 lotov;
    • výhercovia nesmú používať také obchodné stratégie, ktoré zahŕňajú otvorenie príležitostných jednosmerných obchodov s najvyšším objemom alebo vytvorenie takýchto obchodov otvorením viacerých jednosmerných pozícií;
    • maximálna výška zisku, ktorú je možné vybrať z obchodného účtu, sa rovná dvojnásobku výhernej sumy.
   • 6.2.7 Výherca súhlasí s tým, že po uskutočnení výberu akejkoľvek sumy bude zrušená celá výherná suma.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1 Organizátor v súvislosti so súťažou prijíma opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom a nie je povinný poskytovať tretej strane žiadne informácie.
  • 7.2 Registráciou do súťaže účastník pre prípad víťazstva dáva organizátorovi svoj súhlas na:
   • rozhovor v rozhlasovom, televíznom alebo inom médiu;
   • použitie fotografie (prípadne inej podoby) účastníka na marketingové účely;
   • použitie mena účastníka na marketingové účely bez akýchkoľvek ďalších platieb;
   • autorské práva na reklamné materiály, ktoré boli vyrobené s použitím vyššie uvedených položiek, si vyhradzuje organizátor.
  • 7.3 Všetky prípadné spory a nezhody ohľadom organizácie súťaže a jej výsledkov sa vyriešia vzájomnou dohodou.
  • 7.4 Svojou registráciou do súťaže účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s jej pravidlami a podmienkami a súhlasí s nimi.
  • 7.5 Ak výherca odmietne prijať pravidlá, jeho účasť môže byť anulovaná.

8. Jazyk

  • 8.1. Tieto pravidlá sú stanovené v angličtine.
  • 8.2. Organizátor ich môže účastníkovi poskytnúť v inom jazyku. Preložená verzia pravidiel má len informatívny charakter.
  • 8.3. Ak sa preložená verzia líši od originálnej verzie v angličtine, je právne záväzná anglická jazyková mutácia.

Domovská stránka súťaže Vypočítajte si svoje šance Registrácia

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback