Facebook
 
 

Trougao (Triangle) spada u popularne obrasce grafikona koji se koriste u tehničkoj analizi. Trougao pripada kategoriji obrazaca nastavka, što znači da njemu prethodi trend, bez obzira da li dominira kupovina ili prodaja. Obrazac se formira kada na tržištu vlada neizvesnost, tj. kada je interesovanje za kupovinu u ravnoteži sa interesovanjem za prodaju, tj. dok se na tržištu odlučuje o daljem formiranju pravca.

Da bi se formirao trougao, neophodno je pronaći najmanje četiri tačke: dve tačke za iscrtavanje linije trenda na osnovu vrhova sveća i dve tačke za iscrtavanje linije trenda na osnovu najnižih vrednosti sveća. Kada na grafikonu postoji konsolidacija, nestaje kolebanje cene i može se uočiti prepoznatljiv obrazac. Kada dođe do ukrštanja linija podrške i otpora, završava se formiranje oblika sveća koji se naziva trougao.

Uzlazni, silazni i simetrični trouglovi

Postoje tri vrste obrazaca cene: uzlazni trougao, silazni trougao i simerični trougao. Uzlazni trougao javlja se prilikom trenda rasta i okrenut je na gore:

Obrazac Trougao

Fig.1. Obrazac uzlaznog trougla

Linija koju obrazuju najviše vrednosti cene je horizontalna (što je linija otpora) ili je usmerena blago naviše. Obrnuto, donja linija koju obrazuju najniže vrednosti cene usmerena je na gore i seče horizontalnu liniju. Ukoliko cena probije liniju otpora, doći će do nastavka trenda porasta. Međutim, može doći do opadanja cene ispod donje linije. Tada se može očekivati opadanje cene. Najverovatniji ishod jeste obrazac trostrukog vrha, obrazac preokreta koji se često meša sa trouglom.

Silazni trougao je okrenut na dole. Njega odlikuju linije sledećih pravaca: gornja linija iscrtana na osnovu najviših cena blago se spušta, dok je donja linija koju obrazuju najniže cene horizontalna ili takođe blago usmerena na dole.

Kada cena preseče donju liniju odozgo na dole, može se očekivati nastavak trenda opadanja.

U slučaju simetričnog trougla obe linije trenda teže centru oblika. Do probijanja obrasca uglavnom dolazi u pravcu prethodnog trenda. Ovo je obrazac nastavka koji daje najsigurniju prognozu:

Obrazac Trougao

Fig. 2. Obrazac Simetrični trougao

Obrasci trouglova u trgovini

Postoje tri načina za ulazak na tržište kada se formiraju obrasci trougla:

1. Praćenjem proboja cene linije trenda trougla, javlja se mogućnost ulaska na tržište u pravcu proboja. U međuvremenu je najbolje sačekati dok ne dođe do zatvaranja probijene sveće. Ovo je najrizičniji način za ulazak na tržište.

2. Za sigurniji ulazak trgovac treba da sačeka na trenutak kada dođe to ponovnog testiranja linije proboja obrasca.

3. Cena treba da testira najvišu ili najnižu vrednost koje su linije dostigle. Ovo je najmanje rizična opcija i bez obzira na to što se ovakvim ulaskom može ostvariti manji profit, postoji veća šansa da budete na dobitku.

Trgovac treba da ima na umu činjenicu da obrasci trougla postaju manje pouzdani kako se cena približava tački ukrštanja linija. Najbolja probijanja javljaju se kada su obrasci trougla formirani 50-75%.

Cilj za uzimanje profita nalazi se na udaljenosti jednakoj udaljenosti između dve najudaljenije tačke spojene vertikalnom linijom (visinom) trougla. Drugi način za uzimanje profita jeste iscrtavanje paralelne linije nasuprot liniji koju je probila cena. Kada cena dodirne ovu paralelnu liniju, treba zatvoriti trgovinu koja je ostvarila profit.

Prekid gubitka se postavlja na najvećoj vrednosti kada je obrazac okrenut na dole ili na najnižoj vrednosti kada je okrenut na gore. Međutim, postoji opcija za postavljanje prekida gubitka na najnižoj/najvišoj vrednosti u slučaju simetričnog trougla ili onda kada je jedna od linija nagnuta u pravcu nastavka trenda. Trgujte pomoću obrasca trougla uz veliki oprez, jer postoji velika šansa da on bude pomešan sa obrascem preokreta. Međutim, ukoliko je određen ispravno i ulazak u trgovinu bio kada treba, trgovac može da očekuje siguran profit.

Aktuelni obrasci

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.