empty
 
 

Okrem iných výhod spolupráce s InstaForexom, môže každý klient využiť výhody novej služby API v klientskom kabinete.

API je veľká funkčná knižnica dostupná každému klientovi InstaForexu. S novou službou budete schopný využívať hlavné funkcie Klientského kabinetu na ktorejkoľvek webstránke.

Takže teraz každý klient InstaForexu môže využívať nasledujúci rad možnosti, ktoré ponúka Klientský kabinet: skontrolovať otvorené a zatvorené obchody, stav účtu, počet lotov zobchodovaných za určité obdobie, bonusové štatistiky, históriu prihlásení a celkový sumár účtu.

Úrovne prístupu

Existujú dve úrovne prístupu k API funkciám Klientského kabinetu.

Voľný prístup si nevyžaduje zadávanie akýchkoľvek dodatočných informácií.

V závislosti na nastaveniach, s limitovaným prístupom môžete vidieť dáta iba po odomknutí heslom alebo IP heslom alebo IP maskou.

API v Klientskom kabinete umožňuje klientovi InstaForexu neustále dozerať na svoj obchodný účet, bez potreby prihlasovať sa do Klientského kabinetu na oficiálnej webstránke spoločnosti.

Príklady v PHP

$Login = 0; #Must be Changed
$apiPassword = "password"; #Must be Changed
$data = array("Login" => $Login, "Password" => $apiPassword);
$data_string = json_encode($data);

$apiAuthenticationMethod = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiAuthenticationMethod);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)));

$token = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$apiMethodUrl = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiMethodUrl.$Login); #possibly Must be Changed part with [$Login]. Depends on the method param
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('passkey: '.$token));
$result = curl_exec($ch);
echo $result;

Príklady v C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Text;

namespace ClientPartnerApiDemoProject{
class PartnerApiSample{
public void TestMethod(){
const int login = 000000;
const string pass = "your pass";
var token = GetToken(login, pass);
var result = GetCommissionRecords(login, token);
foreach (var trade in result){
Console.WriteLine("{0} {1}",trade.Partner, trade.BalanceRecords.Count);
}
}
public string GetToken(int login, string password){
var client = new HttpClient();
HttpContent tokenContent = new ObjectContent(typeof(AccessTokenRequest), new AccessTokenRequest { Login = login, Password = password }, new JsonMediaTypeFormatter());
var token = client.PostAsync("https://client-api.instaforex.com/api/Authentication/RequestPartnerApiToken", tokenContent).Result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return token;
}
public List GetCommissionRecords(int login, string token){
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("passkey", token);
var result = client.GetAsync(string.Format("https://client-api.instaforex.com/partner/GetCommissionRecords/{0}", login)).Result.Content.ReadAsAsync>().Result;
return result;
}
public class AccessTokenRequest{
public int Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
}
}
}
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.