empty
 
 

Ak sa chcete zapojiť do súťaže, uistite sa, že váš obchodný účet spĺňa hlavnú požiadavku kampane, ktorú tvorí vzorec: A - B + C> 1 000 USD, kde A - súčet doplnení účtu od 9. decembra 2019, B - výbery od 9. decembra 2019, C - výsledky obchodovania (v prípade, že sú záporné, neberie sa do úvahy). Pre členov klubu InstaForex je suma znížená na 500 USD.

Don't have an account with InstaForex yet? Sign up and make a deposit right now!

Contest registration form

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.