empty
 
 

В зависимост от принципите в основата на пазарното проучване, може да бъде технически или фундаментален. Концепцията на техническия анализ се базира на становището, че връзката между търсене и предлагане, представена в ценова графика, е съчетана с правилата на математиката. Според фундаменталния анализ, пазарът се променя от политически, икономически и финансови фактори.

Вземайки предвид това, фундаменталният анализ оценява информацията от икономическа, финансова и политическа характер, което директно или индиректно влияе на развитието на пазарната цена; в частност, принципните икономически индикатори на водещите световни икономики, които могат да окажат влияние на курсовете на основните валути. БНП, БВП, размерът на инфлацията и на безработицата, CPI и PPI индекси, стоки, индекси на индустриални цени, търговски баланс и баланс на плащанията са най-значимите индикатори.

БНП е ключов индикатор за националния икономически климат, който включва характеристики като консумация, инвестиции, правителствени разходи, внос и износ. БНП е в право пропорционален на валутния курс: висок БНП индикира добро икономическо състояние и приток на чужди инвестиции, което на свой ред повишава търсенето на националната валута. Продължителен растеж на БНП може да причини намаляване на инфлацията, а като резултат имаме увеличено търсене на валутата.

Нивото на безработицата демонстрира съотношението между трудоспособното и безработното население, което в най-добрия случай не надвишава 6%. Увеличение на нивота на безработицата повлиява негативно валутния курс. Инфлацията има подобен ефект върху валутния курс и може да бъде измерена чрез темпа на нарастване на цените. С това индикаторите на инфлацията и нивото на безработица са обратно пропорционални.

Този анализ включва събития, важни за политиките на различните държави: избори, икономически реформи, приемане на международни споразумения и т.н. Основният финансов фактор, който се взима под внимание от анализаторите е лихвеният процент на централните банки, който определя общата рентабилност на инвестициите в икономиката на държавата. Растежът на този индикатор представлява благоприятни условия за растежа на националната валута.

Освен това, курсът на националната валута се повлиява от природни бедствия, терористични атаки, аварии и други форс мажорни ситуации.

Фундаменталният анализ, вземайки предвид трудността на оценяване на многото на брой индикатори в различни държави, се извършва от квалифицирани специалисти.

Назад към списъка статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.