empty
 
 

Poza wieloma korzyściami płynącymi z pracy z brokerem InstaForex, teraz dla każdego klienta firmy została udostępniona nowa usługa — API Gabinetu Klienta.

API jest potężną biblioteką funkcji dostępnych dla każdego klienta brokera InstaForex. Korzystanie z funkcji API gabinetu klienta daje każdemu klientowi dostęp do umieszczania funkcji głównego gabinetu na dowolnym zasobniku internetowym.

Dzięki API Gabinetu Klienta, każdy klient brokera InstaForex ma możliwość korzystania z zestawu opcji dla gabinetu klienta, takich jak żądania dotyczące otwartych i zamkniętych transakcji handlowych, sald kont, zamkniętych lotów w określonym czasie, statystyki otrzymanych bonusów, historii autoryzacji i podsumowanie informacji na koncie.

Poziomy dostępu

Funkcji API są dostępne na dwóch poziomach, które różnią się stopniem bezpieczeństwa.

Pierwszy poziom — otwarty, brak konieczności podawania dodatkowych parametrów.

Drugi poziom — zamknięty. Kiedy poziom dostępu jest zamknięty, w zależności od ustawionych parametrów, dostęp do API jest możliwy tylko przy użyciu hasła lub hasła IP i maski IP.

Każdy klient korzystający z interfejsu API Gabinetu Klienta ma możliwość monitorowania stanu swojego konta handlowego bez konieczności odwiedzania gabinetu klienta na stronie brokera InstaForex.

Przykład PHP

$Login = 0; #Must be Changed
$apiPassword = "password"; #Must be Changed
$data = array("Login" => $Login, "Password" => $apiPassword);
$data_string = json_encode($data);

$apiAuthenticationMethod = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiAuthenticationMethod);

curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json', 'Content-Length: ' . strlen($data_string)));

$token = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$apiMethodUrl = ''; #Must be Changed
$ch = curl_init('https://client-api.instaforex.com/'.$apiMethodUrl.$Login); #possibly Must be Changed part with [$Login]. Depends on the method param
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('passkey: '.$token));
$result = curl_exec($ch);
echo $result;

Przykład C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Text;

namespace ClientPartnerApiDemoProject{
class PartnerApiSample{
public void TestMethod(){
const int login = 000000;
const string pass = "your pass";
var token = GetToken(login, pass);
var result = GetCommissionRecords(login, token);
foreach (var trade in result){
Console.WriteLine("{0} {1}",trade.Partner, trade.BalanceRecords.Count);
}
}
public string GetToken(int login, string password){
var client = new HttpClient();
HttpContent tokenContent = new ObjectContent(typeof(AccessTokenRequest), new AccessTokenRequest { Login = login, Password = password }, new JsonMediaTypeFormatter());
var token = client.PostAsync("https://client-api.instaforex.com/api/Authentication/RequestPartnerApiToken", tokenContent).Result.Content.ReadAsStringAsync().Result;
return token;
}
public List GetCommissionRecords(int login, string token){
var client = new HttpClient();
client.DefaultRequestHeaders.Add("passkey", token);
var result = client.GetAsync(string.Format("https://client-api.instaforex.com/partner/GetCommissionRecords/{0}", login)).Result.Content.ReadAsAsync>().Result;
return result;
}
public class AccessTokenRequest{
public int Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
}
}
}
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.