empty
 
 

Regulamin Akcji "Wygraj Lotus od InstaForex"

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa akcji - «Wygraj Lotus od InstaForex» (dalej - Akcja).
  • 1.2. Akcja jest zorganizowana spółką InstaFintech (dalej - Organizator).
  • 1.3. W ramach Akcji przeprowadzają się:
   • Losowanie samochodu Lotus Elise
   • Losowanie zachęcających prezentów.
  • 1.4 Ogólny termin przeprowadzenia Akcji – od 1 listospada 2009 roku do 27 maja 2011 roku (dalej - Termin przeprowadzenia Akcji).
  • 1.4.1. Termin przeprowadzenia Losowania samochodu Lotus Elise - od 1 listospada 2009 roku do 27 maja 2011 roku.
  • 1.4.2. Termin przeprowadzenia Losowania "Zachęcające prezenty" - od 1 listospada 2009 roku do 27 maja 2011 roku.

2. Uczestnicy Akcji

  • 2.1. W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, , będące posiadaczami rzeczywistych rachunków handlowych w spółce InstaForex (dalej - Uczestnik).
  • 2.2. Aby wziąć udział w Akcji, należy przelać na rzeczywisty rachunek handlowy w spółce InstaForex 1000 dolarów USA lub więcej w okresie przeprowadzenia Akcji i zarejestrować się na stronie internetowej https://www.instaforex.com/pl/.
  • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować w Akcji więcej niż jedno konto, tym samym zwiększywszy swoją szansę na wygranie głównej nagrody. Jednak, w przypadku ujawnienia otwarcia więcej 100 rachunków, administracja konkursów ma prawo do skrócenia liczby rachunków-uczestników akcji tego klienta do 100 rachunków.
  • 2.W Akcji może brać udział dowolny rachunek, który spęłnia warunek: A - B + C > 1000.00 USD, gdzie A - suma przelewów od 1 listospada, B - pobierania od 1 listospada, C - wynik handlu.

3. Warunki transakcyjne

  • 3.1. Wszystkie handlowe zlecenia, które otwierają się za nierynkowymi cenami, będą odwołane.
  • 3.2. Uczestnik może stosować handlowe doradcy i handlowe strategie bez ograniczeń.
  • 3.3. Uczestnik w jakikolwiek moment może zmienić typ swojego konta handlowego na Swap - Free (i odwrotnie) za pomocą skontaktowania się z pomocą techniczną.
  • 3.4. Wszystkie inne warunki transakcyjne dla rachunków-uczestników Akcji są analogiczne warunkom transakcyjnym dla rzeczywistych handlowych kont w spółce InstaForex.

4. Wyłonienie zwycięzców

4.1. Wyłonienie zwycięzcy Losowania samochodu Lotus Elise (dalej - Zwycięzcy Akcji).

  • 4.1.1. Konto Zwycięzcy Akcji będzie wybrano za pomocą następnego schematu: w algorytmie wyłonienia zwycięzcy wykorzystuje się ostatnie 5 cyfr konta (bez względu na to, zgadza się on 5-cyfrowym, 6-cyfrowym lub 7-cyfrowym). Jeśli te 5 cyfr zgodzą się z Lotus-liczbą, to posiadacz rachunku zostaje posiadaczem Lotus Elise.
  • 4.1.2. W piątek 27 maja 2011 roku o 23: 59 odbędzie się fiksowanie kursów na moment zamknięcia transakcji w następnych parach:
   • Pierwsza cyfra Lotus - liczby - ostatnia cyfra zamknięcia EURUSD
   • Druga cyfra Lotus - liczby - ostatnia cyfra zamknięcia GBPUSD
   • Trzecia cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDJPY
   • Czwarta cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCHF
   • Piąta cyfra Lotus-liczby – ostatnia cyfra zamknięcia USDCAD
  • 4.1.3.W przypadku jeśli rachunek, z którym zgadza się generowana Lotus-liczba, nie jest Uczestnikiem, za zwycięzcę uznaje się ten, który jest przed nim, czyjest po nim. Zwycięzcą zostaje ten, kto posiada największy depozyt, który oblicza się według formuly: A - B + C.
  • 4.1.4. Jeśli z generowaną w ten sposób Lotus -liczbą zgadzają się kilku numerów - 5-cyfrowy rachunek, wynik odrzucania pierwszej cyfry od 6-cyfrowego numeru i wynik odrzucania pierwszych dwóch cyfr od 7-cyfrowego rachunku handlowego , to główną nagrodę – Lotus Elise – dozostanie posiadacz rachunku o największym depozycie (największy depozyt oblicza się według formuly: A - B + C).

4.2. Wyłonienie zwycięzców Losowania "Zachęcające prezenty".

  • 4.2.1. Pięć rachunków-uczestników, poprzednich Lotus - liczbie, i 5 rachunków, następnych po rachunku Zwycięzcy Akcji, zostają się zwycięzcami Losowania "Zachęcające prezenty».
  • 4.2.2. Zwycięzca Akcji nie może jednocześnie być zwycięzcą Losowania "Zachęcające prezenty".
  • 4.2.3. Zwycięzca Losowania "Zachęcające prezenty" nie może pretendować na 2 i więcej nagród w ramach Losowania.
  • 4.2.4. Jeśli uznanie za zwycięzcę jakiegokolwiek z 10 rachunków- zwycięzców Losowania "Zachęcające prezenty", sprzeczne punktom 4.2.2. i 4.2.3. Regulaminu, za za zwycięzcę będzie uznany rachunek-uczestnik, który jest po piątce.

5. Publikacja wyników

  • 5.1. Publikacja może dotyczyć statystyki krajów i regionów, z których pochodzi rejestracja konkursowych rachunków uczestników.
  • 5.2. Wyniki akcji ukazują się w ciągu 7 dni po zakończeniu Akcji i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych wyryfikacji.
  • 5.3. Organizator ma prawo do określenia terminów publikacji wyników Losowania "Nagroda każdemu setnemu uczestnikowi" w ciągu Terminu przeprowadzenia Akcji.
  • 5.4. Wyniki konkursu i reportaż z ceremonii nagrodzenia będą opublikowane na stronie internetowej https://www.instaforex.com/pl/ i w szeregu telewizyjnych i drukowanych Mediów.

6. Uzyskanie nagród

6.1. Postanowienia ogólne

  • 6.1.1. Zwycięzca Akcji w ciągu 20 dni po ogłoszeniu wyników Akcji i losowaniu powinien uzgodzić z organizatorem przez telefon datę, czas i miejsce odebrania nagrody.
  • 6.1.2. Po wyznaczeniu rachunku handlowego -zwycięzcy Organizator weryfikuje informacje o Uczestniku, a także legalność jego uczestnictwa w Akcji odpowiednio punktów 2.1. - 2.3. Regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane są fałszywe, a także, jeśli uczestnik nie miał prawa do uczestnictwa w Akcji, Losowanie jest uważane za nieważne.
  • 6.1.3. W przypadku naruszenia trybu odebrania nagrody (Brak dowodu osobistego lub ukończenie terminu jego ważności itp.) Organizator ma prawo do odmówienia w nagrodzie.

6.2. uzyskanie głównej nagrody Akcji - samochodu Lotus Lotus Elise

  • 6.2.1. Lotus może być otrzymany zwycięzcą w centralnym przedstawicielstwie spółki - mieście Kaliningradzie(FR) niżoskwie(FR) do wyboru zwycięzcy.
  • 6.2.2. Wręczenie nagrody Zwycięzcy Akcji odbywa się tylko po okazywaniu nim dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość osoby, i podpisania aktu przyjęcia-przekazania, z wskazaniem w akcie następnych wiadomości : nazwisko, imię, imię ojcowskie uczestnika, data jego urodzenia, dane dowodu osobistego, kontaktowy telefoniczny numer z obowiązkowym wskazaniem kodu kierunkowego miejscowości. Brak któregoś z powyżej wymienionych rekwizytów automatycznie pozbawia zwycięzcy prawa do uzyskania nagrody.
  • 6.2.3. Jeżeli Zwycięzca Akcji nie może sam uzyskać nagrodę, umowa przekazania może być złożona na inną osobę na mocy notarialnego polecenia od zwycięzcy.
  • 6.2.4. Z momentu uzyskania nagrody dowolny Uczestnik Akcji ponosi odpowiedzialność za wpłacenie wszystkich podatków i innych istniejących obowiązkowych spłat, ustalonych przez czynne ustawodawstwo.
  • 6.2.5. Koszt transportowania samochodu do miejsca zamieszkiwania zwycięzcy bierze na siebie Spółka InstaForex. Jednak zwycięzca bierze na siebie opłatę podatków a opłat celnych.
  • 6.2.6.W przypadku jeśli z powodu jakichkolwiek przyczyn zwycięzca nie przyjeżdża po samochodem, na niego będzie otwarte konto na sumę 75000 dolarów USA. Te środki będą niedostępne do pobierania, lecz dochód z nich, może być pobrany bez ograniczeń.

6.3. uzyskanie nagród Losowania "Zachęcające prezenty».

  • 6.3.1. Zwycięzcy Losowania "Zachęcające prezenty" otrzymują KPK (kieszonkowy komputer osobisty ). Liczba KKO - 10 sztuk,, po jednym każdym zwycięzcy.
  • 6.3.2. Aby odebrać nagrodę zwycięzca musi wysłać kopię dowodu osobistego na adres [email protected], albo faksem (+7 4012 616265) w ciągu 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
  • 6.3.3. Nagrody będą wysłane za pomocą poczty na adresy, wskazane Zwycięzcami podczas rejestracji.

7. Postanowienia końcowe

  • 7.1. Organizator podejmuje działania ochrony informacji, związanych z przeprowadzeniem Akcji, od niesankcjonowanego dostępu i nie jest zobowiązany udostępniać informacji związane z przeprowadzeniem Akcji osobom trzecim.
  • 7.2. Fakt uczestnictwa w Akcji oznacza zgodę Uczestnika w przypadku jego wygrania:
   • na wywiad, w tym na radio, telewizji, w innych środkach masowego przekazu;
   • na wykorzystanie jego obrazu (zdjęć itp.) Organizatorem w reklamowych celach;
   • z tym, że jego imię, nazwisko mogą być wykorzystane Organizatorem konkursu w reklamowych celach bez dodatkowej opłaty;
   • wszystkie autorskie prawa do reklamowych materiałów z wykorzystaniem obiektów, wskazanych w danym punkcie, będą należały Organizatorowi.
  • 7.3. Wszystkie spory, które mogą powstać w związku z przeprowadzeniem Akcji i jej wynikami, bądą rozstrzygane w drodze negocjacji.
  • 7.4. Uczestnictwo w Akcji automatycznie oznacza zapoznanie się i pełną akceptację Uczestnikami warunków i regułaminu jej przeprowadzenia.
  • 7.5. Jeśli zwycięzca Akcji rezygnuje duzyskania wszystkich warunków i reguł jej przeprowadzenia, jego będzie skasowane.

8. Język Warunków Akcji

  • 8.1. Podstawowym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 8.2. Dla wygody klientów Spółka może zapewnić tłumaczenie warunków Akcji w innych językchi. To tłumaczenie nosi wyjątkowo informacyjny charakter.
  • 8.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między anglojęzyczną wersją prawdziwych warunków Akcji i ich tłumaczeniem, za priorytetową uważa się anglojęzyczna wersja.

Strona główna konkursu

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie