Facebook
 
 

Pravidlá kampane "Free devices from InstaForex"

1. Všeobecné ustanovenia

  • 1.1 Názov kampane - "Free devices from InstaForex" (ďalej - kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizovaná spoločnosťou InstaForex Compaines Group'(ďalej v texte - Organizátor).
  • 1.3 V kampani sú obdržané nasledujúce modely:
   • Modely mobilných zariadení: iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Obdobie konania kampane sa skladá z troch cyklov. Jeden cyklus trvá dva mesiace, v tomto období budú vylosované štyri zariadenia od spoločnosti InstaForex. 23. január 2014 - dátum odštartovania kampane.

2. Účastníci

  • 2.1. Kampane sa môžu zúčastniť len plnoletí účastníci, ktorí majú skutočné obchodné účty v spoločnosti InstaForex (ďalej-účastníci).
  • 2.2. Za účelom účasti v kampani, je nevyhnutné vložiť na svoj skutočný obchodný účet u spoločnosti InstaForex s 500 a viac USD počas trvania kampane a prihlásiť sa na stránke registrácie.
  • .
  • 2.3. Účastník má právo otvoriť si viac ako 1 účet na kampaň a zvýšiť si vlastné šance na víťazstvo. Avšak, v prípade, že riadiaci orgán súťaže zistí viac ako 100 účtov registrovaných na 1 osobu,je oprávnená znížiť počet týchto účtov.
  • 2.4. Každý účet spĺňajúci nasledujúce podmienky : A - B + C > 500 USD, kde A je suma vkladov od 1. januára 2020,B je súčet výberov od 1.januára 2020, C je výsledok hospodárenia,ktorý je prípustný pre účasť v tejto kampani.

3. Určenie výhercov

3.1. Rozhodnutie o víťazoch v kampani "Free devices from InstaForex" (ďalej len ako víťaz).

  • 3.1.1. Účet víťaza bude určený nasledujúcim vzorcom : na úrčenie víťaza sa používa posledných 5 číslic z účtu bez ohľadu na to, či je 5,6,7 miestny). Ak sa týchto 5 číslic zhoduje s číslom zariadenia, potom majiteľ tohto účtu získa jedno zo zariadení, ktoré ponúka spoločnosť InstaForex., napr. iPad, iPhone, Blackberry and Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Každé dva týždne od začatia nového kola o 23:59 sa budú určovať hodnoty výmenného kurzu okamihu ukončenia burzového dňa pre tieto páry:
   • Prvá číslica čísla zariadenia - posledná číslica EUR/USD zatváracej hodnoty
   • Druhá číslica čísla zariadenia - posledná číslica GBP/USD zatváracej hodnoty
   • Tretia číslica čísla zariadenia - posledná číslica USD/JPY zatváracej hodnoty
   • Štvrtá číslica čísla zariadenia - posledná číslica USD/CHF zatváracej hodnoty
   • Piata číslica čísla zariadenia - posledná číslica USD/CAD zatváracej hodnoty
  • 3.1.3. Čas a dátum určenia čísla zariadenia:
   • 1 Číslo zariadenia (iPad - číslo) je určované v 15.deň kola o 23-59*;
   • 2 Číslo zariadenia (iPhone - číslo) je úrčované v 30.deň kola o 23-59*;
   • 3 Číslo zariadenia (Blackberry - číslo) je určované v 45.deň kola o 23-59*;
   • 4 Číslo zariadenia (Samsung Galaxy Tab - číslo), je určované v 60.deň kola o 23-59*;
  • 3.1.4. Ak na vytvorené čislo zariadenia pripadne účet ktorý sa nezúčastňuje kampane, potom bude za víťazný účet určený najbližší prechádzajúci alebo nasledujúci účastnícky účet. Víťaz je vybraný podľa najvyššieho vkladu vypočítaného podľa vzorca : A - B + C.
  • 3.1.5. Ak číslo zariadenia vytvorené vo vyššie uvedenom postupe sa zhoduje s 5-miestnym číslom účtu,6-miestnym, číslom účtu s vyňatou prvou číslicou a 7-miestnym číslom účtu s vyňatými prvými dvoma číslicami, potom cena - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab bude prisúdené majiteľovi najväčšieho účtu. Najväčšia výška účtu je vypočítana podľa nasledujúceho vzorca: A - B + C. Pozri bod 2.4.

4. Zverejnenie výsledkov

  • 4.1. Môžu byť zverejnené štatistiky krajín a regiónov.
  • 4.2. Výsledky kampane budú zverejnené v priebehu 7 dní od ukončenia kampane a ak budú dokončené všetky potrebné kontroly.
  • 4.3. Výsledky kampane budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke instaforex.com.

5. Ceny

5.1. Všeobecné ustanovenia

  • 5.1.1. Do 20 dní po zverejnení výsledkov, víťaz telefonicky rokuje s usporiadateľmi ohľadom dátumu,času a miesta vyzdvihnutia ceny.
  • 5.1.2. Po úrčení víťazného obchodného účtu organizátor skontroluje informácie účastníka a platnosti účasti v kampani, podľa bodu 2.1-2.3. V prípade, že sa niektoré údaje ukážu ako nepravdivé alebo účastík nemá právo zúčastniť sa kampane, ťah sa považuje za neplatný.
  • 5.1.3. V prípade, že prevzatie ceny je narušené víťazom (nepredloženie preukazu alebo preukazu totožnosti po uplynutí platnosti atď), usporiadateľ si vyhradzuje právo na nepovolenie odovzdania ceny.

5.2. Hlavné ceny kampane - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. Víťaz môže prevziať jednu z hlavných výhier kampane iba v jednej z kancelárií spoločnosti v Ruskej federácií (Kaliningrad,Moskva,St.Peterburg) alebo môže byť dodaná do akejkoľvek časti sveta so súhlasom víťaza.
  • 5.2.2. Cena je odovzdaná víťazovi až po kontrole preukazu a podpísania potvrdenia, kde sú uvedené nasledujúce údaje: celé meno,dátum narodenia, údaje totožnosti a telefónne číslo s kódom krajiny a mesta. V prípade, že víťaz neposkytne tieto informácie, usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť cenu víťazovi.
  • 5.2.3. V prípade, že víťaz kampane nieje schopný prevziať cenu, zmluva o prevode môze byť uzavretá s inou osobou na základe splnomocnenia od víťaza.
  • 5.2.4. Hneď ako je cena prevzatá, účastník kampane je zodpovedný za zaplatenie dane a ďalších povinných platieb stanovených vládou.
  • 5.2.5. Výmenou za hlavnú cenu kampane - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab, si môže víťaz vybrať alternatívnu cenu, vytvorenie obchodného účtu s čiastkou rovnou cene zariadenia, ktoré vyhral. Tento účet má ale určité obmedzenia:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • Počiatočnú čiastku vo výške ceny zariadenia nemožno vybrať, avšak 100% zisku získaného z nich môže byť vybraných bez ombedzenia.;

6. Záverečné ustanovenia

  • 6.1. Usporiadateľ zabezpečuje bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa na usporiadanie kampane proti neoprávnenému prístupu a nieje oprávnený poskytovať informácie tretej strane.
  • 6.2. Meno víťaza môže byť zverejnené usporiadateľom v reklamných materiáloch podľa podmienok dohody. Všetky autorské práva reklamných materiálov, ktoré boli vytvorené za použitia vyššie uvedených pravidiel sú vyhradené usporiadateľom.
  • 6.3. Všetky spory a nezhody, ktoré sa môžu objaviť v kampani sú riešené rokovaním.
  • 6.4. Účasťou na kampani potvrdzujete svoj súhlas a oboznámenie sa s podmienkami.
  • 6.5. Ak víťaz kampane odmieta dodržovať pravidlá, považuje sa to za dôvod na zrušenie účtu zo zoznamu účastníkov.

7. Jazyk

  • 7.1. Hlavným jazykom súčasných pravidiel je angličtina.
  • 7.2. Pre vaše pohodlie, organizátor môže poskytnúť pravidlá aj v inom jazyku, než jeangličtina. Preložená verzia pravidiel má však len informatívny charakter.
  • 7.3. V prípade, že sa preložená verzia líši od anglickej verzie zmluvy, anglická verzia sa považuje za nadradenú verziu.

Hlavná stránka súťaže Výhercovia súťaže Vypočítajte si vaše šancu Registrácia

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.