empty
 
 

Pravidla kampane "Vyhrajte Lotus od spolocnosti InstaForex"

1. Vseobecne podmienky

  • 1.1 Nazov kampane - Vyhrajte Lotus od spolocnosti Instaforex (dalej len kampan).
  • 1.2 Kampan organizuje skupina InstaForex Group (dalej len organizator)
  • 1.3 V ramci tejto kampane sa budu konat tieto zrebovania:
   • zrebovanie o automobil Lotus Elise;
   • zrebovanie o Ceny utechy.
  • 1.4 Kampan trva od 1. novembra 2009 do 27. maja 2011 (dalej len trvanie kampane).
  • 1.4.1. sutaz o automobil Lotus Elise bude prebiehat od 1. novembra 2009 do 27. maja 2011.
  • 1.4.2. sutaz o Ceny utechy bude prebiehat od 1. novembra 2009 do 27. maja 2011.

2. Ucastnici

  • 2.1. Kampane sa mozu zucastnit pravne sposobili dospeli obcania, ktori maju skutocne obchodne ucty u spolocnosti InstaForex (dalej len ucastnik).
  • 2.2. Pre ucast v kampani, je nutne vlozit sumu minimalne 1 000 USD na skutocny obchodny ucet u spolocnosti InstaForex pocas trvania kampane a zaregistrovat sa na stranke https://www.instaforex.com/sk/
  • 2.3. Ucastnik ma pravo zaregistrovat v kampani viac ako 1 ucet a zvysit tak svoje sance na vitazstvo. Ak vsak spravca sutaze zisti, ze jedna osoba ma na seba zaregistrovanych viac ako 100 uctov, vyhradzuje si pravo znizit pocet uctov na 100.
  • 2.4. Kazdy ucet, ktory splna podmienku: A- B + C > 1 000,00 USD, kde A je sucet vkladov od 1. juna, B je sucet vyberov od 1. juna, C je vysledok obchodovania, sa moze zucastnit tejto kampane.

3. Obchodne podmienky

  • 3.1. Vsetky obchodne prikazy, ktore su otvorene s nerealizovatelnymi cenami, budu zrusene.
  • 3.2. Ucastnik moze bez obmedzenia pouzivat expertnych poradcov a obchodne strategie.
  • 3.3. Ucastnik moze kedykolvek zmenit typ obchodneho uctu na ucet bez poplatku za swap (a naopak) po kontaktovani technickej podpory.
  • 3.4. Ostatne obchodne podmienky pre ucastnikov s uctami v tejto kampani su podobne obchodnym podmienkam platnym pre realne obchodne ucty u spolocnosti InstaForex.

4. Urcenie vitaza'

4.1. Urcenie vitaza sutaze o automobil Lotus Elise (dalej len vitaz kampane).

  • 4.1.1. Ucet vitaza bude urceny pomocou tejto schemy: v procese urcenia vitaza sa pouzije poslednych 5 cislic uctu (bez ohladu na to, ci je 5 miestny alebo 6 miestny). Ak sa tychto pat cislic zhoduje s cislom Lotusu, majitel tohto uctu vyhrava Lotus Elise.
  • 4.1.2. Vymenne kurzy pre tieto pary pri uzavreti trhov sa urcia v piatok 27. maja 2011 o 23:59:
   • Prva cislica cisla automobilu Lotus - posledna cislica kurzu EUR/USD
   • Druha cislica cisla automobilu Lotus - posledna cislica kurzu GBP/USD
   • Tretia cislica cisla automobilu Lotus - posledna cislica kurzu USD/JPY
   • Stvrta cislica cisla automobilu Lotus - posledna cislica kurzu USD/CHF
   • Piata cislica cisla automobilu Lotus - posledna cislica kurzu USD/CAD
  • 4.1.3. Ak sa ucet, ktory sa nezucastnuje tejto kampane, zhoduje s vygenerovanym cislom automobilu Lotus, vitaznym uctom bude predchadzajuci alebo nasledujuci ucet. Vitaz sa vyberie na principe najvacsieho vkladu, ktory sa vypocita podla vzorca: A - B + D?.
  • 4.1.4. Ak sa s vygenerovanym cislom automobilu Lotus budu zhodovat dva ucty - 5-miestny ucet a poslednych 5 cislic 6-miestneho uctu, Lotus Elise vyhra majitel uctu s vacsim vkladom (ktory sa vypocita podla vzorca: A - B + D?).

4.2. Urcenie vyzrebovanych vitazov "Cien utechy"

  • 4.2.1. Piati ucastnici s uctami, ktore nasleduju po cisle automobilu Lotus a pat uctov, ktore su pred vitaznym uctom, sa stavaju vitazmi zrebovania o Ceny utechy.
  • 4.2.2. Vitaz tejto kampane sa nemoze sucasne stat vitazom zrebovania o Ceny utechy.
  • 4.2.3. Vitaz sutaze o Ceny utechy sa nemoze uchadzat o dve alebo viac cien v ramci sutaze.
  • 4.2.4. V pripade, ze vitaz bude urceny spomedzi majitelov tychto 10 uctov v rozpore s bodmi 4.2.2. a 4.2.3. tychto pravidiel, vitazom bude majitel dalsieho uctu.

5. Zverejnenie vysledkov

  • 5.1. Statisticke udaje z krajin a regionov, v ktorych boli vykonane registracie, mozu podliehat zverejneniu.
  • 5.2. Vysledky kampane budu zverejnene do 7 dni po ukonceni kampane a vsetkych potrebnych kontrol.
  • 5.3. Organizator si vyhradzuje pravo stanovit dobu na zverejnenie vysledkov zrebovania o Cenu pre kazdeho steho ucastnika pocas celeho trvania kampane.
  • 5.4. Vysledky kampane a oznamenie o udelovani cien budu zverejnene na webovej stranke https://www.instaforex.com/sk/ a na niektorych televiznych staniciach a v tlacovych mediach.

6. Ziskanie ceny.

6.1. Vseobecne ustanovenia

  • 6.1.1. Po uplynuti 20 dni od zverejnenia vysledkov kampane a zrebovania, sa vitaz a organizator telefonicky dohodnu na datume, case a mieste odovzdavania ceny.
  • 6.1.2. Po urceni vitazneho obchodneho uctu organizator skontroluje informacie o ucastnikovi a to, ci bola jeho ucast v kampani platna podla bodov 2.1. - 2.3. tohto poriadku. V pripade, ze sa preukaze nepravdivost niektorych udajov, alebo ak ucastnik nemal opravnenie zucastnit sa kampane, zrebovanie sa bude povazovat za neplatne.
  • 6.1.3. V pripade, ze vitaz porusi pravidla pri preberani ceny (chybajuci doklad totoznosti, vyprsana platnost dokladu totoznosti, atd.), organizator si vyhradzuje pravo neudelit vitazovi cenu.

6.2. Preberanie hlavnej ceny kampane - Lotusu Elise

  • 6.2.1. Automobil Lotus je mozne prevziat si v sidle spolocnosti - v Kaliningrade (Ruska federacia) alebo v Moskve (Ruska federacia), podla rozhodnutia vitaza.
  • 6.2.2. Cena sa odovzda vitazovi az po overeni dokladu totoznosti a po podpise preberacieho protokolu, v ktorom budu uvedene tieto udaje: meno a priezvisko, datum narodenia, cislo dokladu totoznosti, kontaktne telefonne cislo s predvolbou statu a mesta. V pripade, ze vitaz neposkytne tieto informacie, organizator si vyhradzuje pravo neudelit vitazovi cenu.
  • 6.2.3. V pripade, ze vitaz kampane nebude mat moznost prevziat si cenu, moze zmluvu o prevode uzatvorit ina osoba na zaklade splnomocnenia udeleneho vitazom.
  • 6.2.4. Zaplatenie dani a inych povinnych poplatkov urcenych statom, je povinnostou ucastnika kampane od chvile, kedy si prevezme cenu.
  • 6.2.5. Spolocnost InstaForex je zodpovedna za prepravu auta zo sidla zastupenia spolocnosti v Kaliningrade, v Ruskej federacii. Vitaz vsak prebera zodpovednost za zaplatenie dani a colnych poplatkov.
  • 6.2.6. Ak si vsak vitaz v ziadnom pripade nemoze prist prevziat auto, ziskava ucet so sumou 50 000 USD. Peniaze nebude mozne vybrat z uctu, ale akykolvek zisk z tejto sumy je mozne vybrat bez obmedzeni.

6.3. Prevzatie cien zo zrebovania o Ceny utechy.

  • 6.3.1. Vitazi sutaze o Ceny utechy ziskavaju osobneho digitalneho pomocnika - PDA (personal digital assistant). Pocet PDA - 10 kusov; jeden pre kazdeho vitaza.
  • 6.3.2. Za ucelom prevzatia ceny musi vitaz zaslat svoj skopirovany doklad totoznosti na e-mailovu adresu: [email protected] alebo faxom na cislo: +7 4012 616265 do 30 dni po vyhlaseni vysledkov sutaze.
  • .
  • 6.3.3. Ceny budu zaslane postou na adresu, ktora bola uvedena v registracnom formulari.

7. Zaverecne ustanovenia

  • 7.1. Organizator zabezpeci ochranu udajov v suvislosti s kampanou pred neopravnenym pristupom a nie je povinny poskytovat informacie tretej strane.
  • 7.2. Ucastnici svojou ucastou v kampani davaju v pripade vitazstva suhlas s tym, ze:
   • poskytnu rozhovor vratane rozhovoru pre rozhlas, televiziu a ine media,
   • organizator pouzije na reklamu ich obrazky (fotografie, atd.),
   • organizator pouzije ich mena v reklame bez dalsich poplatkov,
   • vsetky autorske prava na reklamne materialy, ktore boli vyrobene s pouzitim hore uvedenych poloziek, si ponechava organizator.
  • 7.3. Vsetky spory a nezhody, ktore sa mozu vzniknut v suvislosti s kampanou a vysledkami, sa budu riesit dohodou.
  • 7.4. Ucast v kampani automaticky znamena oboznamenie sa a suhlas s jej pravidlami a podmienkami.
  • 7.5. Ak sa vitaz kampane odmietne riadit jej pravidlami, jeho ucast v kampani moze byt zrusena.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Contest home page

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.