empty
 
 

Podmienky kampane "Best Trading, Luxury Driving"

1. Všeobecné podmienky

  • 1.1 Názov kampane je Best Trading, Luxury Driving (nižšie v texte kampaň).
  • 1.2 Kampaň je pripravená spoločnosťou InstaFintech Group (nižšie v texte organizátor).
  • 1.3 V rámci kampane sa hrá v losovaní o Porsche Cayenne.
  • 1.4 Kampaň trvá od 8. septembra 2011 do 27. septembra 2013 (ďalej v texte Trvanie kampane).
  • 1.4.1 Súťaž o Porsche Cayenne sa koná od 8. septembra 2011 do 27. septembra 2013.

2. Účastníci kampane

  • 2.1 Kampane sa môžu zúčastniť svojprávne osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú otvorený obchodný účet v spoločnosti InstaForex (nižšie v texte účastník)
  • 2.2 K účasti na kampani je nevyhnutné vložiť na svoj reálny InstaForex obchodný účet čiastku 1500 USD alebo viac počas trvania kampane a zaregistrovať svoj účet na instaforex.com. Držitelia karty InstaForex Klubu sú oprávnení registrovať sa do tejto kampane po tom čo vložili na svoj účet minimálne 1000 USD.
  • 2.3 Účastník je oprávnený mať niekoľko obchodných účtov zaregistrovaných do tejto kampane, čím zvýši svoje šance. Napriek tomu, v prípade, že účastník zaregistruje do kampane viac ako 100 účtov, organizátory súťaže si vyhradzujú právo znížiť tento počet na 100.
  • 2.4 Kampaň je prístupná pre akýkoľvek účet, ktorý splní nasledujúcu požiadavku: A - B + C > 1500.00 USD kde A je celková čiastka vkladov od 1. júna, B - čiastka výberu od 1. júna a C je výsledok obchodovania.

3. Podmienky obchodovania

  • 3.1 Všetky obchodné objednávky otvorené za netrhové kurzy budú zrušené.
  • 3.2 Účastníci môžu bez obmedzení používať automatické obchodné systémy a obchodné stratégie.
  • 3.3 Účastníci môžu zmeniť typ ich obchodného účtu na Bezswapový (alebo naopak) kontaktovaním oddelenia technickej podpory.
  • 3.4 Ostatné podmienky obchodovania sú analogické s pravidlami pre reálne obchodné účty v spoločnosti InstaForex.

4. Určenie víťazov

4.1. Určenie víťaza súťaže o Porsche Cayenne (nižšie v texte výherca kampane)

  • 4.1.1 Výherca kampane bude vybraný na základe posledných 5 čísel jeho/jej obchodného účtu (nezáleží či ich účet obsahuje 5, 6 alebo 7 čísiel). Ak sa týchto 5 čísiel zhodne s Porsche číslom, ich majiteľ bude vyhlásený za majiteľa Porsche Cayenne.
  • 4.1.2 V piatok 27. septembra 2013 o 23:59 budú určené výmenné kurzy v momente uzatvorenia piatkového obhodovania:
   • Prvá číslica z Porsche čísla = posledná číslica z uzatvoreného kurzu EURUSD
   • Druhá číslica z Porsche čísla = posledná číslica z uzatvoreného kurzu GBPUSD
   • Tretia číslica z Porsche čísla = posledná číslica z uzatvoreného kurzu USDJPY
   • Štvrtá číslica z Porsche čísla = posledná číslica z uzatvoreného kurzu USDCHF
   • Piata číslica z Porsche čísla = posledná číslica z uzatvoreného kurzu USDCAD
  • 4.1.3 V prípade, že účet zhodujúci sa s Porsche číslom nieje registrovaný v kampani, víťazom bude označený predchádzajúci alebo nasledujúci účet za týmto účtom. Výherca kampane bude vybraný na základe maximálneho depozitu, vypočítaný na základe vzorca: A - B + C.
  • 4.1.4 V prípade, že bude niekoľko čísel účtov, ktoré sa zhodujú s vygenerovaným Porsche číslom - 5-číselný účet, 5 posledných čísiel 6-číseldného účtu, a 5 posledných čísiel 7-číselného účtu - hlavná cena, ktorá je Porsche Cayenne bude odovzdaná majiteľomi účtu s najvyšším depozitom. Najvyšší depozit je určený na základe nasledujúce vzorca: A - B + C.

5. Zverejnenie výsledkov

  • 5.1 Môžu byť zverejnené údaje o bydlisku účastníkov.
  • 5.2 Výsledky kampane budú zverejnené do 7 dní od ukončenia a zistenia všetkých údajov.
  • 5.3 Výsledky súťaže a fotografie z odovzdávacej ceremónie budú zverejnené na instaforex.com a v sérii TV a tlačených novinových médiách.

6. Získanie cien.

6.1. Všeobecné podmienky

  • 6.1.1 Do 20 dní po zverejnení výsledkov kampane sa výherca kampane a organizátor telefonicky dohodnú na dátume, čase a mieste obdržania výhry.
  • 6.1.2 Po výhre je obchodný účet skontrolovaný zo strany organizátora a kontrolujú sa informácie o účastníkovi a jeho/jej oprávnení zúčastniť sa na kampanie podľa bodov 2.1. - 2.3. tu spomenutých ustanovení. V prípade že niektoré údaje sa ukážu byť nepravdivé alebo účastník nemá právo zúčastniť sa kampane, súťaž bude považovaná za neplatnú.
  • 6.1.3 V prípade, že prevzatie ceny bude narušené zo strany výhercu kampane (absencia Identifikačného dokladu, neplatnosť ID atď.) organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať cenu výhercovi.

6.2 Hlavná cena získanie - Porsche Cayenne

  • 6.2.1 Porsche Cayenne môže byť prevziaté na centrále spoločnosti v Kaliningrade (Ruská federácia) alebo v Moskve (Ruská federácia) podľa uváženia výhercu.
  • 6.2.2 Cena je prevedená na výhercu iba po skontrolovaní identifikačných dokladov a podpísaní Preberacej zmluvy, kde sú vpísané nasledujúce údaje: celé meno, dátum, identifikačné údaje, telefónne číslo s predvoľbami krajiny a mesta. V prípade, že víťaz neposkytne tieto informácie, organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať výhru výhercovi.
  • 6.2.3 V prípade, že víťaz kampane nieje schopný prevziať cenu, dohodou o zastupovaní môže poveriť inú osobu, ktorú poverí plnou mocou prevziať cenu.
  • 6.2.4 Od momentu získania ceny sú účastníci plne zodpovední za platbu daní alebo iných povinných platieb ustanovených vládou.
  • 6.2.5 Spoločnosť InstaForex je zodpovedná za prevoz auta' na miesto, kde víťaz súťaže býva. Avšak víťaz preberá zodpovednosť za platenie daní a colných poplatkov.
  • 6.2.6 Víťaz súťaže je oprávnený získať účet s 200000 USD namiesto automobilu. Tento účet má niektoré zvláštnosti:
   • počiatočný kapitál vo výške 200 000 USD nemôže byť vybratý. Ale 50% profitu zarobeného na základe kapitálu 200 000 USD môže byť vybraných bez akýchkoľvek obmedzení;
   • maximálny počet obchodov nemôže presiahnúť 10 s celkovým maximálnym počtom lotov 600;
   • minimálny objem obchodu je 6 lotov.

7. Záverečné ustanovenia

  • 7.1 Organizátor zabezpečí ochranu údajov spojených s kampaňou pred neoprávneným prístupom a nieje povinný poskytovať akékoľvek údaje tretím stranám.
  • 7.2 Účasť v kampani v prípade víťazstva znamená, že účastník súhlasí s:
   • S rozhovorom do rádia, televízie a ostatným masových médií;
   • Použitie jeho/jej obrázka (fotiek, atď.) organizátorom na reklamné účely;
   • Použitie jeho/jej mena organizátorom na propagáciu bez akéhokoľvek nároku na odmenu;
   • Všetky autorské práva a reklamné materiály, ktoré boli vyrobené v spojitosti s vyššie spomenutými bodmi sú výhradne pre potreby organizátora.
  • 7.3 Všetky spory a nezhody, ktoré sa môžu objaviť počas trvania kampane, prípadne k výsledkom sú riešené pomocou rokovaní.
  • 7.4 Účasť na kampani automaticky znamená oboznámenie a súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
  • 7.5 Ak výherca kampane odmietne dodržať pravidlá jeho/jej účasť bude zrušená.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Campaign home page

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.